Dziś jest: sobota, 20 lipca 2024 Imieniny: Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny

Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża „Imielin - Północ“

Odpowiedź w sprawie uchwały Rady Miasta Imielin Nr LVI/386/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla
kamiennego ze złoża „Imielin Północ”.

 

Petycja Katowickiego Koła Partii Zieloni w związku z planowaną inwestycją pn.: Wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Imielin – Północ”.

 

 

Ocena Raportu OOŚ Eksploatacja węgla kamiennego Imielin-Północ


Pismo znak : OŚ.604.33.2017-Ocena Raportu OOŚ Eksploatacja węgla kamiennego Imielin-Północ

 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 10 listopada 2017r.


Pismo znak: 73/D/DT/TMG/MG/MGM/AB/ /17 z dnia 10 listopada 2017


Załącznik 1

załącznik 2

Załącznik 3

 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 20 września 2017r.


Wyjaśnienia oraz uzupełnienia do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

załączniki 1, 2, 3, 4 stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstwa

załącznik 5

załacznik 6

załącznik 7

załacznik 8

załącznik 9

Załącznik 10 ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

Załącznik 11  ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

Dokumentacja określająca warunki hydrogeologiczne w związku z zamierzonym wykonywaniem odwodnień do wydobywania węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”   ( udostępniony 12 grudnia 2017 r)

  

 

Raport o Oddziaływaniu na Środowisko Przedsięwzięcia pn. "Eksploatacja Węgla Kamiennego ze złoża „IMIELIN PÓŁNOC“  10.04.2017 :


Raport złoże IMIELIN POLNOC - 10.04.2017

załącznik 1

załącznik 2

załącznik 3

załącznik 4

załącznik 5

załącznik 5-1

załącznik 6

załącznik 6-1

załącznik 7

załącznik 8

załacznik 9

załacznik 10

załącznik 11

załącznik 12

załącznik 13-1

załącznik 13-2

załącznik 13-3

Inwentaryzacja przyrodnicza złoża Imielin Północ

 

 

 1. Uchwała Nr XXXIV/206/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 30 sierpnia 2017r. (skierowana do Prezesa Rady Ministrów, Ministra Energii, Ministra Środowiska, Marszałka Województwa Śląskiego, Posłów i Senatorów z Województwa Śląskiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach)

 2. Odpowiedź Posła na Sejm RP wraz z interpelacją poselską.

 3. Wniosek Burmistrza Miasta Imielin o uznanie za stronę postępowania.

 4. Pismo Burmistrza Miasta Imielin z uwagami do raportu.

 5. Protokół ze spotkania w D.K. Sokolnia w sprawie planowanej eksploatacji ......z dnia 18-10-2017.

 6. Prezentacja ze spotkania w sprawie "Eksploatacja węgla kamiennego ze złoża Imielin - Północ" z dnia 18-10-2017. (Zagrożenie podziemną eksploatacją - prezentacja w formacie pptx)

 7. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Imielin do Przewodniczącej Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.

 8. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Imielin do Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice.

 9. Pismo Przewodniczącego Rady Miasta Imielin do Przewodniczącego Rady Miasta Jaworzno.

 10. Wniosek o przeprowadzenie rozprawy administracyjnej Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ

 11. Wniosek o udostępnienie załączników nr 1,2,3,4 do złożonego uzupełnienia raportu RDOŚ

 12. Odpowiedź Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie udostępnienia załączników do uzupełnienia raportu OOŚ

 13. Pismo  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

 14. Ocena Raportu OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 15. Pismo Prezydenta Miasta Jaworzna w sprawie Wydobywania węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ

 16. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 6 grudnia 2017 r.

 17. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 14 grudnia 2017 r.

 18. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 2017 r.

 19. Pismo w sprawie wyrażenie sprzeciwu przez Radę Miasta Mysłowice

 20. Pismo GAZ System w sprawie konieczności zabezpieczenia gazociągu DN500

 21. Wniosek Burmistrza Miasta Imielin o ponowne opracowanie analizy możliwych konfliktów społecznych oraz korektę raportu ooś dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 22. Zapytanie Rady Miasta Imielin do PKP PLK S.A., Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, dotyczące uszkodzenia linii kolejowej nr 138  Oświęcim-Katowice przez eksploatację górniczą wraz z uzyskaną odpowiedzią

 23. Pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 16 maja 2018 r.

 24. Wniosek o opracowanie wariantów alternatywnych realizacji przedsięwzięcia Imielin Północ RDOŚ

 25. Pismo dotyczące niezgodności planowanej inwestycji z ustaleniami planów zagospodarowania przestrzennego

 26. Wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentu "Ocena odporności statycznej i dynamicznej obiektów budowlanych położonych w zasięgu projektowanej eksploatacji górniczej KWK" Ziemowit" w złożu " Imielin Północ"" z marca 2015r.

 27. Uchwała NR XI/81/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wyrażenia negatywnego stanowiska wobec projektu ustawy o zmianie ustawy- Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

 

Obwieszczenia i zawiadomienia w sprawie przedsięwzięcia pn. : "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla
kamiennego ze złoża „Imielin Północ”.

 

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn akt IV SA/Wa 552/20 z dnia 8 stycznia 2021 roku w przedmiocie Uchylenia Postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, utrzymującego w mocy postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ".

 

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.234  z dnia 28 października  2020 r. o umorzeniu postępowania odwoławczego względem części osób odwołujących się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

 

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.235  z dnia 5 listopada 2020 r. o uchyleniu zaskarżonej decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ" w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.237 z dnia 5 listopada 2020 r. o uchyleniu w całości decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak:  DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.236 z dnia 5 listopada 2020 r. o umorzeniu postępowania względem części osób odwołujących się od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24 sierpnia 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.145.2018.KN.232 w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołań od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r., znak WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 29 maja 2020, znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.145.2018.KN.229, w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ-II.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ"

 

Pismo znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.189.2019.KN.23, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09 marca 2020 r., znak DOOŚ-WDŚ-ZOO.420.189.2019.KN.24, w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19 grudnia 2019 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.189.2019.KN.15, o utrzymaniu w mocy postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 20 sierpnia 2019 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.77, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji własnej z dnia 1 października 2018 r., znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ”

 

 

Zawiadomienie Nr DOOŚ-WD_ZOO.420.145.2018.KN.226 z dnia  12 lutego 2020  roku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””

 

 

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.15 o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ o nadaniu rygoru wykonalności decyzji dla Inwestycji p. „ Wydobywanie węgla ze złoża Imielin”

 

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.13 o umorzeniu postępowania zażaleniowego dla Inwestycji pn. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.14 o odmowie wstrzymania wykonania decyzji dla Inwestycji pn. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin”

 

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.12 o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia dot. Inwestycji pn. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin”

 

Postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.11 o niedopuszczalności wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji dot. Inwestycji pn. „ Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.20 o utrzymaniu w mocy postanowienia RDOŚ o nadaniu rygoru „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.18 o wydaniu postanowienia o umorzeniu post. zażaleniowego „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.19 o wydaniu postanowienia o odmowie wstrzymania wykonania dec. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.16 o niedopuszczalności wniosku o wstrzymanie wykonania dec. „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.189.2019.KN.17 o uchybieniu terminu do wniesienia zażalenia „Wydobywanie węgla ze złoża Imielin-Północ”

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WD_ZOO.420.145.2018.KN.223 z dnia  6 grudnia 2019 roku o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy tj. odwołania od decyzji RDOŚ w Katowicach z dnia 1 października 2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Imielin Północ””

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedłużeniu terminu do rozpatrzenia zażalenia na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, nadającego rygor natychmiastowej wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ".

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu do załatwienia odwołania od RDOŚ dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ”

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o wniesieniu zażalenia na postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21 sierpnia 2019 r., znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.78, w sprawie poinformowaniu stron o wydaniu postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji z 1.10.2018 r. dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ””

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie przedłużenia terminu do rozpatrzenia odwołań od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin-Północ".

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ- WDŚ/ ZOO.420.145.2018.KN.213 z dnia 11 czerwca 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.145.2018.KN.209 z  dnia 9 kwietnia 2019 r. o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.73 z 1 marca 2019 r. o wydaniu postanowienia wyjaśniającego zapisy decyzji z 1 października 2018 r. znak: WOOŚ.4235.4.2017.AM.66 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 


Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr DOOŚ-WDŚ_ZOO.420.145.2018.KN.203 z dnia 7 lutego 2019 roku o przedłużeniu terminu do załatwienia odwołania od DUŚ w sprawie "Wydobywanie wegla kamiennego ze złoża Imielin Północ" .

 

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak DOOŚ- WDŚ/ZOO.420.145.2018. KN.2 z dnia 10 grudnia 2018 r.  o wyznaczeniu nowego terminu na rozpatrzenie wniesionych odwołań od decyzji  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.70 z dnia 22 października  2018 r. o przekazaniu akt sprawy do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w związku z wniesionymi odwołaniami od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ""

 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Katowicach z 2.10.2018 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin-Północ"

 


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.64 z 27 sierpnia 2018 r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ

 


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.59 z 23 lipca 2018 roku o udostępnieniu protokołu z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa przeprowadzonej w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".

 


 

Protokół z rozprawy administacyjnej otwartej dla społeczeństwa z dnia 28-06-2018

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 maja 2018 r. znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.52  w sprawie poinformowania stron i społeczeństwa o otwartej dla społeczeństwa rozprawie administracyjnej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ""

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 16 kwietnia 2018r,  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.49 w sprawie zawiadomienia o udziale społeczeństwa i wyznaczeniu sposobu i miejsca składania uwag i wniosków przed wydaniem decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: " Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin Północ".

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.43 z 23 stycznia 2018r o przedłożeniu przez Inwestora III uzupełnienia do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ.

 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.34 z dnia 6 grudnia 2017r. o ponownym wezwaniu inwestora do złożenia wyjaśnień i uzupełnień do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego za złoża "Imielin Północ".


 

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.32 z dnia 1 grudnia 2017r o odmowie uwzględnienia wniosku o wyłączenie informacji z udostępniania w części, w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.; ''Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża " Imielin Północ"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  znak WOOŚ.4235.4.2017.AM.27 z dnia 15 listopada 2017r o przedłożeniu 10 listopada 2017r przez inwestora II uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia p.n "Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Imielin Północ". 


Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.20 z dnia 17 października 2017r dotyczące wezwania do uzupełnienia raportu i złożenia wyjaśnień w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".


 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4235.4.2017.AM.22 z dnia 17 października 2017r dotyczące dopuszczenia Stowarzyszenia "Zielony Imielin" na prawach strony do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wydobywanie węgla kamiennego ze złoża "Imielin Północ".