Dziś jest: środa, 16 października 2019 Imieniny: Ambrożego, Florentyny, Gawła

oswiata

Stypendia naukowe w roku szkolnym 2019/2020.

 

I N F O R M A C J A

 

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) i szkół ponadgimnazjalnych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą oraz absolwenci gimnazjów mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

 

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

 

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2018/2019

został :

  1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanego przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia.

  2. Laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanej przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

 

Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji, lub osoby zgłaszającej (nazwa, lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,

  2. dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,

  3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

 

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

Bliższych informacji udziela Referat EZKS Urzędu Miasta Imielin ul.Imielinska 81 (pok. 34, lub 36) telefon 032 22 54 134, 032 22 54 136.

 

 

 

 

 

 

 

Imielin, 26 sierpnia 2019 roku

 

Plik do pobrania :

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja edytowalna.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja* pdf

 

Uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin i zmiany do tych uchwał :

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin

 

Szkoła policealna Socjus

 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół w Bieruniu

 

List Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego 2019

 
 
 

 

Wykaz szkół dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów w województwie śląskim

 

do pobrania ( plik *xls)

Wykaz szkół dla absolwentów

 

wiecej informacji na stronie  Kuratorium Oświaty w Katowicach:

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/ogloszenia-bip/ogloszenia-inne/

lub

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/category/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja/

 

 

Obchody 100-lecia Powstań Śląskich

 

Kilkuset mieszkańców Imielina wyruszyło 1 maja Szlakiem Powstańczych Skrzydeł, czyli wzięło udział w imprezie zorganizowanej przez Miejskie Centrum Kultury.W ten sposób upamiętniono miejsca związane z powstaniami w 100-lecie powstań śląskich.

 

link do oficjalnej strony  Obchodów : https://powstania.slaskie.pl

 

Szlakiem Powstańczych Skrzydeł : Wzorem ubiegłego roku zapraszamy na rodzinny spacer po mieście szlakiem miejsc upamiętniających Powstania Śląskie. Zaprasza Urząd Miasta Imielin oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Akcja zorganizowana z okazji obchodów 100-lecia Powstań Śląskich.

 

Moje dziecko idzie do klasy pierwszej szkoły podstawowej…

 

Informacje dla rodziców dzieci, które rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz o wskazaniu realizacji obowiązku szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1

W Imielinie z dniem 01 września 2019 roku w obu szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Powstańców Śląskich i Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) rozpoczną naukę dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym, a także dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – jeżeli taką wolę wyrażą rodzice i dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Na podstawie Uchwały NR VI/46/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 marca 2019 r. do obwodu danej szkoły należą ulice Miasta Imielin:

1)Szkoła Podstawowa Nr 1 im.Powstańców Śląskich w Imielinie, ul.Wojciecha Sapety 8, 41-407 Imielin (tel. 32/22 56 054).

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Stanisława Broszkiewicza, Bartnicza, Bursztynowa, Wąska, Pokoju, Jastrzębia, Kamienna, Kordiana, Koralowa, Krucza, Nowa, Łąkowa, Orla, Maratońska , Jacka Malczewskiego, Imielińska od n-ru 81 (włącznie), Karola Olszewskiego, Józefa Poniatowskiego,Tadeusza Rejtana, Wojciecha Sapety, Satelicka, Piotra Ściegiennego, Skalna, Władysława Sikorskiego, Wandy, Jerzego Szaniawskiego, Wyzwolenia, Zygmunta Wróblewskiego, Zachęty, Nowozachęty, Przemysłowa, Rzemieślnicza, Wodna, ks. Ignacego Rembowskiego, Jana Heweliusza, Na Sarganach, Cicha, Marka, Skotnica, Perłowa, Polna, Słoneczna, Sokola, Szafirowa, Spokojna.

2)Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul.Karola Miarki 7 (tel. 32/22 56 055), 41-407 Imielin.

Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: Apteczna, Biskupa Stanisława Adamskiego, Św. Brata Alberta, Kolejowa, Leśna, Wierzbowa, Tadeusza Banachiewicza, Jana Baranowicza, Bluszczowa, Jana Brzozy, Marii Dąbrowskiej, Ksawerego Dunikowskiego, Michała Drzymały, Dobra, Floriana, Francuska, Karola Miarki, Grabowa, Grzybowa, Józefa Hallera, Klonowa, Augustyna Kordeckiego, Kowalska, Stefana Kuczyńskiego, Janusza Kusocińskiego, Liliowa, Lipowa, Podmiejska, Rubinowa, Piotra Skargi, Sosnowa, Turystyczna, Złocista, Żeńców, Imielińska do n-ru 81, Karolinki, Pawła Pośpiecha, Szczepana Malornego, Modrzewiowa, Juliana Niemcewicza, Urocza, Akacjowa, Krótka, Lawendowa, Miła, Wiosenna, Zacisze.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są na podstawie zgłoszenia.

Ze względów organizacyjnych rodzice dzieci, które rozpoczną naukę w klasie I-ej proszeni są o składanie zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w terminach określonych przez dyrektora szkoły.

Pozostali kandydaci do klasy pierwszej (gdy szkoła zapewni miejsce dla dzieci zamieszkałych w obwodzie i jeszcze dysponuje wolnymi miejscami) będą przyjmowani na podstawie wniosku w przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z terminami złożenia zgłoszenia o przyjęcie do klasy pierwszej oraz postępowania rekrutacyjnego i kryteriami, które są zamieszczone na stronach internetowych każej ze szkół.

Które klasy będą przenoszone do Szkoły Podstawowej Nr 1 ?

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r., poz. 60) w art. 205 przyznaje organowi stanowiącemu, prowadzącemu publiczną szkołę podstawową – Radze Miasta, kompetencje wskazania uczniom niektórych oddziałów, którzy ukończą klasę III, lub klasę VI od 01 września następnego roku szkolnego miejsca realizacji obowiązku szkolnego w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

To rozwiązanie dotyczy całych oddziałów tj. klasy a, lub klasy b, lub klasy c, lub klasy d, w których uczniowie kończą naukę w klasie trzeciej, lub klasie szóstej.

Rada Miasta Imielin podjęła Uchwałę Nr VI/47/2019 dnia 27 marca 2019 roku w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

Naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie przy ul.Sapety 8 (powstałej z przekształcenia gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową) rozpoczną:

Rok szkolny 2019/2020

Obecne klasy VI a, VI b, VI c, VI d Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2019 roku będą kontynuować naukę w klasie VII w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Natomiast obecne klasy IIIa i IIIb kontynuują naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

Rok szkolny 2020/2021

Obecne klasy Va i Vf Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie od dnia 1 września 2020 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich przy ul.Sapety 8.

Obecne klasy IId i IIe Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie będą kontynuować naukę od 1 września 2020 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

Rok szkolny 2021/2022

Obecne klasy Ic i Id Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, od 1 września 2021 roku będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie.

do pobrania

 

 


 

 

Bezpieczne ferie

Udane ferie to przede wszystkim ferie bezpieczne, dlatego chcemy przypominać młodym mieszkańcom miasta, jak skorzystać z uroków zimy, unikając jednocześnie sytuacji niebezpiecznych.

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

                                                              

Zapraszamy do zapoznania się z Listem Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do klasy pierwszej do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest miasto Imielin,  na rok szkolny 2019/2020.

Uchwała Nr XXVII/178/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria, oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Imielin, zamieszkałych poza obwodem szkoły 

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

 

 

Szkoła Podstawowa nr 1  im. Powstańców Śląskich w Imielinie

                                                                                                     

 

ul. Wojciecha Sapety 8


41- 407 Imielin

 

tel. (032) 225-60-54

fax : 32 225 6 054

e-mail:
sekretariat@sp1.imielin.pl

adres www: http://www.sp1.imielin.pl

 

 

 

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 

 

Przedszkole Miejskie w Imielinie 


 ul. Wojciecha Sapety 10


41-407 Imielin

 

tel.: (032) 225-61-17

fax : 32 225-61-17

 

e-mail: przedszkole.imielin@interia.pl

adres www: http://przedszkoleimielin.edupage.org

 

 

 

Rekrutacja do Przedszkola Miejskiego w Imielinie na rok szkolny 2019/2020 .

 

 Uchwała Nr XXVI/169/2017 Rady Miasta Imielin z dnia31 stycznia 2017 roku w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Miasto Imielin

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

 

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

 

ul. Karola Miarki 7


41-407 Imielintel. (032) 225-60-55

fax : 32 225 6 055 

 

e-mail: sp.wyszynski.imielin@wp.pl

adres www: http://www.sp.imielin.pl

 

 

"MOJE BEZPIECZNE (?) DZIECKO" -  nowa  kampania społeczna prowadzona z udziałem Komendy Wojewódzkiej Policji. Aktualne działania nastawione są na problematykę bezpieczeństwa dziecka w kontakcie z dorosłym, w szczególności w obszarze wykorzystania seksualnego dzieci.

 

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 

 

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Imielinie

 

W tym roku już po raz 5 Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie rozpoczną przygodę uniwersytecką w ramach organizowanych wykładów, zajęć i warsztatów.
Jak co roku zapraszamy naszych obecnych słuchaczy oraz nowych kandydatów do czynnego udziału w zaplanowanych zajęciach. Tym razem zaproponujemy Państwu wykłady i zajęcia o tematyce związanej m.in. ze zdrowiem, historią, zdrowym odżywianiem, ekologią, psychologią, czy treningiem pamięci. Dołożymy starań, aby zdobywana wiedza miała praktyczne zastosowanie w życiu codziennym. 
W odpowiedzi na potrzeby naszych słuchaczy chcemy zaprosić Państwa do udziału w warsztatach ruchowych.
 
Wiemy jak ważna jest wspólnota, dlatego chcielibyśmy zachęcić Was do udziału w spotkaniach integracyjnych oraz wspólnych wycieczkach, które razem z Wami chcielibyśmy organizować.
 
Organem dbającym o sprawne funkcjonowanie jest Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wraz z Miastem Imielin.
Patronat naukowy nad UTW sprawuje Akademia Ignatianum w Krakowie.
Zapisy na rok 2019/2020 odbywać się będą od września
do października 2019r.
 
Informacji dotyczących zapisów udzielają:
- koordynator UTW – Jadwiga Mikunda - tel. 32 225 59 92
- Kierownik Ref. EZKS Urzędu Miasta Imielin - Mirosława Strojny – tel. 32 22 54 134 - pracownicy Biblioteki Miejskiej tel. 32 22 55 070.
 
Druki formularzy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta Imielin/zakładka oświata/ Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie.
 
Dotychczasowi słuchacze także potwierdzają chęć dalszego uczestnictwa na formularzu deklaracji wybierając zajęcia warsztatowe.
Nowi słuchacze mają obowiązek wypełnić Kwestionariusz osobowy.
 
 
 
Formularze należy składać w Bibliotece lub w pok. 34 Urzędu Miasta Imielin do dnia 7 października 2019r.
 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Imielinie odbędzie się 07 października 2098 roku o godz. 15.30 w Domu Kultury Sokolnia.
 
Jezuickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mysłowicach również zaprasza zainteresowanych na stronę internetową Uniwersytetu Trzeciego Wieku : http://jckziu.edu.pl/utw/ .
 
 
Zapraszamy
 
do pobrania:
 
 

 

 

 

 

 

 

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ

 

STOP DOPALACZOM

 

 

WYPRAWKA SZKOLNA

 

Stypendia naukowe 

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE PRZEZ GMINĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH

 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

Uzupełnienie wykształcenia w szkołach policealnych.

 

Szkoła SOCIUS kształci kadrę do pomocy społecznej i opieki medycznej w systemie stacjonarnym i zaocznym w ramach następujących kierunków: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, technik masażysta, Oferta edukacyjna skierowana jest do osób pracujących i niepracujących, w przedziale wiekowym od 18 do 65 lat. Mogą to być zarówno osoby ze średnim jak i wyższym wykształceniem. Oferta bezpłatna!