Dziś jest: wtorek, 16 kwietnia 2024 Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Historia Miasta

 Historia 

 

     Pierwsza udokumentowana wzmianka o Imielinie pochodzi z dnia 8 lipca 1386 roku, w której książę Jan II nadaje Szczepanowi Stopce i synowi Piotrowi 1/8 łanu ziemi w przysiółku Imielin.
Książe Jan II napadł w roku 1391 na zamek biskupa krakowskiego Jana z Radliczyc Lipowiec, położony 20 km na wschód od Imielina. Ponieważ nie mógł go zdobyć i ograbić więc z zemsty spustoszył i spalił okoliczne wioski należące do biskupa krakowskiego. Wobec takiego postępowania księcia Jana II, biskup krakowski wniósł skargę do króla czeskiego Wacława Luksemburskiego, który polecił Janowi II, aby się upokorzył i uczynił zadość żądaniom biskupa. Król czeski Wacław nie chciał aby skarga biskupa trafiła do króla polskiego, którym był Władysław Jagiełło, a którego władza z roku na rok była potężniejsza. W dodatku król czeski był związany sojuszem z królem polskim. Na skutek tego w dniu 23 sierpnia 1391 roku zwołano do Opawy przedstawicieli- księcia Jana II i biskupa krakowskiego, gdzie książę Jan II podpisał dokument, na mocy którego, oddał biskupowi trzy wioski: Chełm, Imielin i Kosztowy położone po prawej stronie Przemszy.
W dokumencie tym podkreślono, że biskup krakowski otrzymuje te wioski z pełnymi prawami suwerenności „cum omni jure nostro ducale” i że z posiadania tych wiosek, nie będzie składał żadnego lenna. Od tego roku- Chełm, Kosztowy i Imielin należały do Polski, aż do pierwszego rozbioru w roku 1772. W czasie wojen napoleońskich miejscowości te ponownie wróciły do Polski.
Z chwilą likwidacji Księstwa Warszawskiego, ziemie te zajęły wojska rosyjskie, a następnie umową zawartą w 1817r. Między Prusami, Austrią i Rosją.
Chełm, Kosztowy i Imielin objęli we władanie Prusacy, którzy panowali tu aż do wybuchu I Powstania Śląskiego w roku 1919. 27 stycznia 1945r. Imielin  wyzwolony zostaje spod okupacji hitlerowskiej.           Dla małej miejscowości, liczącej wówczas 5 tysięcy mieszkańców, nastaje nowy etap- społecznegoi gospodarczego rozwoju.
W 1957r gromada Imielin podniesiona zostaje do rangi osiedla, a 1 stycznia 1967r. otrzymuje prawa miejskie.
Na skutek zmian administracyjnych dokonanych 1975 roku Imielin zostaje pozbawiony praw miejskich
i zostaje włączony do miasta Tychy, a 1 lutego 1977 r. zostaje włączony do miasta Mysłowice. Ponownie prawa miejskie otrzymuje 1 stycznia 1995 r.
Z dniem 1 stycznia 1999 r. w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju Imielin zostaje włączony do powiatu tyskiego, a od 1 stycznia 2002 do powiatu bieruńsko-lędzińskiego.