Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Środki zewnętrzne

 

„Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029,
środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

 

Gmina Imielin otrzymała dofinansowanie  z „Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022–2029.
Wysokość dofinansowania na utworzenie 120 miejsc w żłobku to kwota 4 487 993,11 zł z czego na utworzenie 106 miejsc to środki z Krajowego Planu Odbudowy, a na  14  miejsc z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Dodatkowo z FERS Gminie zapewniono środki na funkcjonowanie 120 miejsc przedszkolnych przez 3 lata w wysokości 3 611 520,00 zł.

 

 

 

 

logo matropolii

Projekt pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 III ETAP. Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe i pompy ciepła” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach  Funduszu Odporności 2023  w wysokości  145 490,00 zł

Nr umowy PI/81/2023 z dnia 25.07.2023r.

Zrealizowany projekt jest częścią inwestycji planowanej na trzy lata tj. od roku 2021 - 2023.

Celem zadania było ograniczenie niskiej emisji wynikającej ze spalania paliw na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Imielin. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

W ramach zadania zmodernizowano źródła ciepła w 80 budynkach mieszkalnych.  


W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica” Gmina Imielin otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w łącznej wysokości 57.160,00 zł, wkład własny rzeczowy Gminy wynosi 14.290,00 zł, natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 71.450,00 zł.

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Ślaskich w Imielinie– kwota wsparcia finansowego wynosi 22.160,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 5.540,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 27.700,00 zł.

Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie– kwota wsparcia finansowego wynosi 35.000,00 zł,  kwota wkładu własnego wynosi 8.750,00 zł, łączny koszt pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynosi 43.750,00 zł.

 

 

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

 

Gmina Imielin otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa

na zakupu książek będących nowościami wydawniczymi,

elementów wyposażenia biblioteki szkolnej

oraz realizacji działań promujących czytelnictwo

dla Szkoły Podstawowej Nr 2

im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie

w łącznej wysokości 12.000,00 zł,

wkład własny rzeczowy Gminy wynosi 3.000,00 zł,

natomiast łączny koszt całkowity zadania wynosi 15.000,00 zł.

 

logo matropolii

Projekt pn. „Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Imielin na lata 2021-2023 II ETAP. Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe i pompy ciepła” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach  Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2022   w wysokości 273 305,00 zł

 

Nr umowy PI.3152.5.9.2022 z dnia 18.05.2022r.

 

Zrealizowany projekt jest częścią inwestycji planowanej na trzy lata tj. od roku 2021 - 2023.

Celem zadania było ograniczenie niskiej emisji wynikającej ze spalania paliw na cele grzewcze w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Miasta Imielin. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami.

W ramach zadania zmodernizowano 80  w tym:  20 w postaci zabudowy pomp ciepła, 60 w postaci zabudowy kotłów gazowych.


Fundusze Europejskie Program Regionalny

Gmina Imielin realizuje projekt  pn. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Imielin” , w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego OŚ PRIORYTETOWA IX Włączenie społeczne DZIAŁANIE Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne PODDZIAŁANIE 9.2.10 Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Okres realizacji projektu: 24.02.2022 – 30.06.2023

Całkowita wartość projektu to kwota 105 565,00 zł

Wysokość dofinansowania to kwota 89 730,25 zł

W ramach projektu  objęto wsparciem rodziny uciekające przed konfliktem zbrojnym w Ukrainie. Pomocą zostały objęte rodziny przebywające legalnie na terenie gminy Imielin, utworzono nowe miejsca w placówce wsparcia dziennego, zaplanowano usługi społeczne wspomagające rodziny z Ukrainy u których zdiagnozowano takie potrzeby. Uczestnicy projektu zostali objęci opieką tłumacza, psychologa i opiekuna społecznego. W placówce wsparcia dziennego  organizowane  są zajęcia wspierające i  edukacyjne. Projekt przewiduje szeroko pojętą integrację ze środowiskiem lokalnym poprzez wyjazdy oraz zorganizowany piknik. Podczas wszystkich podejmowanych aktywności zostanie im zapewniony poczęstunek oraz materiały dydaktyczne niezbędne do ich przeprowadzenia.


Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały (655032S) i drogi gminnej ul. Klonowej (655036S) w Imielinie”

logo matropolii

Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Drzymały (655032S) i drogi gminnej ul. Klonowej (655036S) w Imielinie”-  zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach  Programu Metropolitalny Fundusz Solidarności w roku 2022 

 

Wartość dofinansowania: 100 000,00 zł

Termin realizacji zadania: maj- wrzesień 2022
 

W ramach inwestycji planuje się: roboty rozbiórkowe, przygotowawcze i ziemne, regulacje i zabezpieczenia, krawężniki i obrzeża. Odwodnienie i oświetlenie odcinka. Budowę chodnika, pobocza i ścieżki rowerowej. Jezdnię, zieleńce i nasadzenia. Realizacja zadania pozwoli na: - scalenie komunikacji rowerowej pomiędzy drogami w Imielinie (ul. Drzymały łączy się z drogami, które posiadają ścieżki rowerowe, przebudowa skrzyżowania ul. Klonowej i Drzymały wraz z "odsunięciem " go od przejazdu kolejowego poprawi widoczność a tym samym bezpieczeństwo ruchu, przebudowa skrzyżowania pod kątem prostym poprawi widoczność przez przejazdem kolejowym. Ścieżka rowerowa oraz lepsza jakość dróg ułatwi dotarcie do Centrum Przesiadkowego w Imielinie.

 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 Oś priorytetowa 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie: 4.1.1. Odnawialne źródła energii - ZIT

„Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”.

W dniu 14 marca 2022 roku  na mocy umowy Nr UDA-RPSL.04.01.01-24-02BF/20-00 Gmina Imielin otrzymała dofinansowanie  w wysokości 3 955 857,50 zł na realizację projektu pn „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”.  Przedmiotem projektu  jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie i przeprowadzenie procedury włączenia do sieci Operatora Systemu Dystrybucji mikroinstalacji fotowoltaicznych na 226 budynkach na terenie Gminy Imielin. W projekcie przewidziane będą instalacje fotowoltaiczne, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby gospodarstw domowych.

Termin realizacji projektu:  06.04.2022 – 30.09.2023

Całkowita wartość projektu:    5 036 608,50 zł

Wydatki kwalifikowalne:           4 653 950,00 zł

Kwota dofinansowania:             3 955 857,50 zł

 

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie”

 logo matropolii

W dniu 11.06.2021r.  na mocy umowy nr PI.3152.5.1.2021 zawartej z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, Gmina Imielin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu  pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie w wysokości 1 335 192,00 zł z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2021r.

Inwestycja obejmowała swym zakresem  budowę ścieżki rowerowej, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowę i remont jezdni, przebudowę zjazdów i pobocza. Ścieżkę rowerową wykonano na odcinku 1 201 km po lewej stronie jezdni ul. Wandy, oddaloną od jezdni 0,5 m zieleńcem. W ramach odwodnienia wybudowana została sieci kanalizacji deszczowej o długości  1 093 km. Przebudowano jezdnię na odcinku 1 259 km , wykonano zjazdy oraz pobocze.

 

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy  w Imielinie”

 logo matropolii

W dniu 10.06.2021r.  na mocy umowy nr PI.3152.11.4.2021 zawartej z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, Gmina Imielin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu 

pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Wandy w Imielinie w wysokości 739 808,00 zł z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w 2021r.

Inwestycja obejmowała swym zakresem  budowę ścieżki rowerowej, sieci kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, przebudowę i remont jezdni, przebudowę zjazdów i pobocza. Ścieżkę rowerową wykonano na odcinku 1 201 km po lewej stronie jezdni ul. Wandy, oddaloną od jezdni 0,5 m zieleńcem. W ramach odwodnienia wybudowana została sieci kanalizacji deszczowej o długości  1 093 km. Przebudowano jezdnię na odcinku 1 259 km , wykonano zjazdy oraz pobocze.

Termomodernizacja dwóch budynków zaplecza socjalno - sportowego przy ul. Hallera w Imielinie

logo matropolii

Gmina Imielin uzyskała dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 400 000,00 zł

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Hallera 37a. Budynki funkcjonują jako zaplecze sportowe dla klubu, w jednym z nich mieści się świetlica socjoterapeutyczna oraz inne pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby dzieci i młodzieży. Planowana termomodernizacja przewiduje: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o i c.w.u.

 

 

Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i elementami drogi ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymały w Imielinie

logo metropolii

Gmina Imielin uzyskała dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 1 000 000,00 zł

 

Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę chodnika, opaski, pobocza, budowę jezdni. Projekt ma na celu zapewnienie i usprawnienie komunikacji kołowej i rowerowej w mieście Imielin. Poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym. Planowana ścieżka połączy ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż ul.Kolejowej (droga gminna) a poprzez budowany łącznik pomiędzy ul. Drzymały i ul. Br. Alberta, ze ścieżką rowerową na drodze powiatowej S 5914. Budowa ścieżki rowerowej oraz drogi skomunikuje zarówno poszczególne dzielnice Miasta jak i okoliczne gminy z nowo wybudowanym Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym. Ścieżka rowerowa będzie elementem sieci ścieżek rowerowych pomiędzy poszczególnymi miastami Metropolii. Budowana droga zapewni dojazd do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy stacji PKP, połączy pośrednio ulice gminne i powiatowe z węzłem drogi S1. Przedmiotowe zadanie jest częścią inwestycji o nazwie "Przebudowa ulicy Kolejowej oraz Drzymały w Imielinie, na odcinku od ulicy Miarki do łącznika ulicy Alberta i Drzymały"

 

 

 

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Gmina Imielin zakupiła 35 laptopów  z przeznaczeniem do zdalnej nauki uczniów w obu szkołach podstawowych z terenu Gminy, w ramach projektu pod nazwą „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".  Wartość dofinansowania to 70 tys. zł (zgodnie z limitem).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.  Zakupiony sprzęt komputerowy przyczyni się  do podniesienia jakości prowadzonej  nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.

 

 

 

 

Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie”

Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI „Transport” Działanie 6.1. „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”

 

Kolejna inwestycja planowana do realizacji przez Gminę Imielin, otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 561 282,17 z czego 1 993 755,96 to środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, a 567 526,21to kwota z budżetu państwa.

Na inwestycję która zamknęła się kwotą 2 766 880,76Gmina Imielin wydała z własnych środków

205 598,59 zł.

Przedmiotem inwestycji była „Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie” .

W ramach projektu, została wykonana: budowa drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej.

Inwestycja wpłynie na:

- usprawnienie połączeń drogowych Imielina,

- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, użytkowników lokalnej sieci drogowej,

- poprawę dostępności do obiektów użyteczności publicznej, m.in. do nowego przedszkola ze żłobkiem

- poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

 

Projekt :  „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”  

 

Projekt „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Kompetencje cyfrowe na co dzień”

 

 Projekt „Kompetencje cyfrowe na co dzień”o wartość 53 760,00 PLN jest realizowany przez Gminę Imielin w partnerstwie z Fundacją Instytut Europejski Pro Futuro Europae.

 Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w Gminie Imielin.

Do wyboru przez uczestników są następujące tematy szkoleń:

1. "Rodzic w internecie"

2. "Mój biznes w sieci"

3. "Moje finanse i transakcje w sieci"

4. "Działam w sieciach społecznościowych"

5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)"

6. "Rolnik w sieci"

7. "Kultura w sieci"

 

 

 

 

Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie

W dniu 19 października 2017r. została podpisana umowa Nr UDA-RPSL.04.05.01-24-00D3/17-00 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Imielin na dofinansowanie zadania p.n. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.

Projekt o wartości 2 358 883,43 zł został dofinansowany w kwocie 866 722,94 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Projekt dofinansowano  przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" w wysokości 1 400 000,00 zł

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności transportu publicznego w Imielinie. Realizacja celu wpłynie na równoważenie mobilności w mieście, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:

- udostępnienie centrum przesiadkowego pozwalającego na uczestnictwo w transporcie multimodalnym (samochód, pociąg, autobus, rower),

- poprawa komfortu podróżowania pasażerów transportu publicznego,

- ułatwienie dostępu do komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Termin realizacji projektu to 30 listopada 2017 – 28 grudnia 2018 roku.

 

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie”

 

W dniu 11.06.2019 r. na mocy umowy nr PI.3152.5.6.2019 zawartej z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, Gmina Imielin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie.

 

Zadanie o wartości 3 363 422,29 zł dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w wysokości 1 200 000,00 zł.

 

Inwestycja obejmowała swym zakresem budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę chodnika, opaski, pobocza, budowę jezdni.

Projekt ma na celu zapewnienie i usprawnienie komunikacji kołowej i rowerowej w mieście Imielin. Poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym.

Realizacja projektu zapewni komunikację pomiędzy okolicznymi Gminami Metropolii. Ścieżka połączy ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż ul. Imielińskiej (droga wojewódzką DW934) a poprzez budowany łącznik pomiędzy ul. Drzymały i ul. Br. Alberta, ze ścieżką rowerową na drodze powiatowej S 5914.

Budowa ścieżki rowerowej oraz drogi skomunikuje zarówno poszczególne dzielnice Miasta jak i okoliczne gminy z nowowybudowanym Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

Ścieżka rowerowa będzie elementem sieci ścieżek rowerowych pomiędzy poszczególnymi miastami Metropolii. Budowana droga zapewni dojazd do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy stacji PKP, połączy pośrednio ulice gminne i powiatowe z węzłem drogi S1.

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

 

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

 

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie"

 

 

 

 

RPO WSL