Dziś jest: czwartek, 21 listopada 2019 Imieniny: Janusza, Marii, Reginy

Środki zewnętrzne

Projekt :  „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”  

 

Projekt „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Kompetencje cyfrowe na co dzień”

 

 Projekt „Kompetencje cyfrowe na co dzień”o wartość 53 760,00 PLN jest realizowany przez Gminę Imielin w partnerstwie z Fundacją Instytut Europejski Pro Futuro Europae.

 Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w Gminie Imielin.

Do wyboru przez uczestników są następujące tematy szkoleń:

1. "Rodzic w internecie"

2. "Mój biznes w sieci"

3. "Moje finanse i transakcje w sieci"

4. "Działam w sieciach społecznościowych"

5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)"

6. "Rolnik w sieci"

7. "Kultura w sieci"

 

PROJEKT : Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie

 

 

Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie

W dniu 19 października 2017r. została podpisana umowa Nr UDA-RPSL.04.05.01-24-00D3/17-00 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Imielin na dofinansowanie zadania p.n. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.

Projekt o wartości 2 358 883,43 zł został dofinansowany w kwocie 866 722,94 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Projekt dofinansowano  przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" w wysokości 1 400 000,00 zł

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności transportu publicznego w Imielinie. Realizacja celu wpłynie na równoważenie mobilności w mieście, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:

- udostępnienie centrum przesiadkowego pozwalającego na uczestnictwo w transporcie multimodalnym (samochód, pociąg, autobus, rower),

- poprawa komfortu podróżowania pasażerów transportu publicznego,

- ułatwienie dostępu do komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Termin realizacji projektu to 30 listopada 2017 – 28 grudnia 2018 roku.

 

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

 

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie"

 

 

 

 

RPO WSL