Dziś jest: wtorek, 16 kwietnia 2024 Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Ochrona Danych Osobowych

Podstawowe informacje

25 maja 2018 r. wchodzi w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych. Nowe przepisy dotyczą każdego podmiotu działającego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nowe wytyczne dotyczą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przepływem. Głównym celem RODO jest potwierdzenie faktu, że ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem każdego obywatela. Rozporządzenie wprowadza szereg korzyści dla osób prywatnych, w tym większą transparentność w odniesieniu do użycia danych osobowych, tj. nakazuje upowszechnienie informacji kto, kiedy i w jakim procesie wykorzystał poszczególne dane.

Obowiązek informacyjny

Przepisy o ochronie danych osobowych zobowiązują nas do przekazania Państwu ważnych informacji w chwili, gdy przekazują Państwo nam swoje dane osobowe niezbędne do załatwienia sprawy. Ten obowiązek może pojawić się również w przypadku, gdy pozyskujemy Państwa dane od innych osób, bądź z innych źródeł.

Poniżej znajdą Państwo ogólną klauzulę informacyjną zawierającą wszystkie niezbędne informacje, które powinniśmy przekazać zgodnie z artykułem 13 RODO oraz klauzule dla poszczególnych kategorii osób

Ogólna klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna obrad sesji Rady Miasta

Klauzla PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Klauzula informacyjna Wydanie Karty Dużej Rodziny

Klauzula informacyjna umowa cywilnoprawna

Klauzula informacyjna proces rekrutacji

Klauzula informacyjna zatrudnienie

klauzla-wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzenia budowlanego z ustaleniami planu miejscowego

klauzula - zagospdarowanie  terenu i wypisu i wyrysu  z planu miejscowego ub studium

klauzula- Nazewnictwo: ulic, alei, mostów, placów, osiedli, parków, bulwarów i skwerów

klauzula - wydanie zaswiadczenia o rewitalizacji

klauzula - opinia o wstępnym projekcie podzialu oraz wydanie decyzji zatwoerdzającej projekt podziału nieruchomości

klauzula - Ustalenie numeru porządkowego

klauzula - warunki zabudowy

 

Obowiązek informacyjny monitoring wizyjny

klauzula informacyjna monitorin wizyjny

Inne dokumenty dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

 

 

Informacja o prawach przysługującym osobom, których dane przetwarzamy

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) daje osobom, których dane przetwarzamy, możliwość skorzystania z szeregu przysługujących im praw.

Poniżej opisujemy krótko te prawa, wyjaśniamy jak z nich skorzystać oraz wskazujemy przypadki, w których prawa te nie będą Państwu przysługiwały.

Prawo dostępu do swoich danych

Każda osoba, która zwróci się do z takim żądaniem, otrzyma informację, czy Administrator danych przetwarza jej dane osobowe oraz dodatkowo informacje:

 • W jakim celu dane są przetwarzane

 • Jakie są kategorie tych danych.

 • Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.

  "odbiorca" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania
 • Przez jaki okres dane będą przetwarzane lub jakie są kryteria ustalania tego okresu.

 • Jakie prawa Państwu przysługują.

 • W jaki sposób wnieść skargę do organu nadzorczego.

 • Skąd posiadamy dane.

 • Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, gdyby było stosowane.

 • Mogą Państwo otrzymać również kopię Państwa danych.

Ponieważ ilość przetwarzanych danych jest bardzo duża, możemy poprosić Państwa o sprecyzowanie, których danych dotyczy Państwa wniosek. Jeżeli wyszukanie danych wymaga niewspółmiernie dużego wysiłku związanego z wyszukaniem danych osobowych, wezwiemy Państwa do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.

Administrator danych nie przekaże Państwu powyższych informacji i danych, jeżeli przepisy prawa nakazują mu zachowanie tych danych w tajemnicy lub jeżeli ich udostępnienie wpływałoby niekorzystnie na prawa innych osób.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Z prawa tego mogą Państwo skorzystać w następujących przypadkach:

 1. Jeżeli kwestionują Państwo prawidłowość danych – ograniczymy przetwarzanie na okres, który pozwoli mu na sprawdzenie prawidłowości danych.

 2. Jeżeli Administrator danych przetwarzałby dane z naruszeniem prawa powinien usunąć Państwa dane. Mogą Państwo w zamian zażądać ograniczenia ich przetwarzania.

 3. Jeżeli Urząd Administrator danych chciałby usunąć Państwa dane, bo nie są mu one już potrzebne, mogą Państwo zażądać ograniczenia ich przetwarzania jeżeli są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W takim wypadku Administrator danych poprosi Państwa o wykazanie, że rzeczywiście są one potrzebne w takim celu osobie, której dane dotyczą.

 4. Jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach (informację o podstawie przetwarzania otrzymacie Państwo w czasie zbierania danych), do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administrator danych są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzania zostanie ograniczone, Administrator danych nie będzie wykonywał na danych żadnych operacji i ograniczy się jedynie do przechowywania tych danych.  Administrator danych będzie mógł jednak wykonywać inne operacje jeżeli:

 1. Wyrazicie Państwo na to zgodę.

 2. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 3. Dla ochrony praw innej osoby fizycznej.

 4. Z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Z praw tego nie będą Państwo mogli skorzystać, jeżeli z innych przepisów wynika jego ograniczenie.

Prawo do poprawienia lub uzupełnienia danych

Jeżeli Państwa dane są nieprawidłowe lub niepełne mają Państwo prawo do żądania ich poprawienia lub uzupełnienia.

Prawo do usunięcia danych

Prawo to bywa nazywane również prawem do bycia zapomnianym. Prawo to przysługuje Państwu w następujących przypadkach:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane. Proszę zauważyć, że w tym przypadku Administrator danych powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

 2. Osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opierało się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania. Proszę zauważyć, że Administrator danych tylko w wyjątkowych przypadkach przetwarza dane na podstawie zgody, a jeżeli zostanie ona wycofana, powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

 3. Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych:

  1. z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na interesie publicznym lub prawnie uzasadnionych interesach i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania. Proszę zauważyć, że Administrator danych powinien zaprzestać ich przetwarzania również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

  2. wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administrator danych nie przetwarza jednak danych w takim celu.

 4. Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem. Proszę zauważyć, że w tym przypadku Administrator danych powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

 5. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Proszę zauważyć, że w tym przypadku Administrator danych powinien usunąć Państwa dane również, jeżeli nie złożą Państwo żądania skorzystania z tego prawa.

 6. Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. Administrator danych nie przetwarza jednak danych w takim celu.

Wbrew informacjom medialnym, prawo to ma charakter uzupełniający i będą mogli Państwo z niego skorzystać w wypadkach, gdyby Administrator danych nie zrealizował swojego obowiązku zaprzestania przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu przysługuje Państwu tylko w wypadu gdy dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych.

Zgodnie z RODO, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Litera f) nie ma zastosowania do przetwarzania, którego dokonują organy publiczne w ramach realizacji swoich zadań.

Proszę zwrócić uwagę, że w większości przypadków, Administrator danych przetwarza dane w celu realizacji obowiązku prawnego, a nie na podstawie powyższych przesłanek. Jeżeli złożą Państwo sprzeciw w sytuacji, gdy prawo to Państwu nie przysługuje, Administrator danych poinformuje Państwa, że nie może uwzględnić sprzeciwu.

Prawo to może wnieść osoba ze względu na jej szczególną sytuację, dlatego jeżeli wyrazicie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, Administrator danych poprosi o opisanie szczególnej sytuacji będącej podstawą tego sprzeciwu.

Prawo do przeniesienia danych

Z prawa tego można skorzystać w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemach informatycznych, jeżeli dane są przetwarzane w na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na podstawie umowy. Prawo to dotyczy jedynie danych dostarczonych przez osobę lub zebranych od osoby.

 W jaki sposób mogą państwo skorzystać z tych praw

Aby skorzystać z prawa do poprawienia lub uzupełnienia danych mogą Państwo zwrócić się do Administratora danych w następujący sposób:
złożyć wniosek na adres poczty elektronicznej: iod@imielin.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Administratora, w tym wypadku mogą państwo złożyć wniosek drogą pocztową.

Jeżeli złożą Państwo wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej, Administrator danych będzie musiał najpierw potwierdzić Państwa tożsamość i może poprosić złożenie wniosku inną drogą lub osobistą wizytę.

Wycofanie zgody

W przypadkach, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, może ona być w każdym momencie wycofana. W takim przypadku Administrator danych nie będzie mógł już dłużej przetwarzać Państwa danych, które były przetwarzane na podstawie tej zgody.

Wycofanie zgody nie wpłynie na wcześniejsze operacje przetwarzania. Przykładowo, jeżeli wyrazili Państwo zgodę na udostępnienie danych innej osobie, to wycofanie zgody nie wpłynie na dane, które zostały już udostępnione.

Po wycofaniu zgody, Administrator danych będzie nadal przetwarzał informację o wyrażeniu i odwołaniu zgody. Informację o wycofaniu zgody mogą przekazać Państwo w analogiczny sposób w jaki uprzednio ją wyrazili.

Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby realizacji danej sprawy oraz do celów archiwalnych. Czas ich przetwarzania jest różny, bo zależy, jaką sprawę Państwo załatwiają oraz jaka obowiązuje procedura. Do tego okresu włączamy okres przechowywania określonych akt wynikający z  przepisów prawa.

Ważne kontakty

 • Administrator (danych) – Burmistrz Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin

 • Inspektor Ochrony Danych – wyznaczonym przez Administratora Inspektorem jest Pan Damian Krzemień. Inspektor Ochrony Danych to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Najłatwiej skontaktować się z Inspektorem pocztą elektroniczną pod adresem iod@imielin.pl lub pisemnie na adres Administratora.

 • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,ul. Stawki 2

 

Do pobrania

wniosek o realizację uprawnień osoby, której dane osobowe są przetwarzane


 

Przepisy prawa 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1)

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych