Dziś jest: czwartek, 01 czerwca 2023 Imieniny: Gracji, Jakuba, Konrada

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Jeszcze 434 właścicieli nieruchomości zabudowanych z terenu miasta Imielin, nie dopełniło obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, która zawiera informacje o sposobie ogrzewania budynków. Ilość ta stanowi 15% wszystkich zabudowanych nieruchomości.

Dlatego też, Urząd Miasta Imielin informuje, że deklaracje te można w dalszym ciągu składać w prosty sposób przez internet, rejestrując się poprzez stronę www.zone.gov.pl. Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie posiada się dostępu do internetu deklarację można złożyć osobiście w urzędzie miasta Imielin albo wysłać do urzędu listem poleconym. Druk deklaracji do wydruku znajduje się na stronie https://zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania.

W Urzędzie Miasta Imielin deklaracje przyjmuje Biuro Obsługi Mieszkańca, znajdujące się na parterze budynku naprzeciwko kasy, w godzinach pracy urzędu.

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, niezłożenie deklaracji zagrożone jest karą grzywny.


Od 1 lipca 2021 r właściciel/współwłaściciel lub zarządca budynku/lokalu mieszkalnego, jak również budynku/lokalu niemieszkalnego ma obowiązek złożyć do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w Warszawie, deklarację. Ewidencja ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie całego kraju.

Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Deklarację można złożyć w prosty sposób przez Internet rejestrując się poprzez stronę www.zone.gov.pl Wystarczy, że posiada się Profil zaufany/bankowość elektroniczną/e-dowód. Jeżeli nie posiada się dostępu do Internetu deklarację można złożyć osobiście w urzędzie  właściwym dla lokalizacji zgłaszanej nieruchomości albo wysłać do urzędu listem poleconym. Druk deklaracji do wydruku znajduje się na stronie https://zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw, uruchomionych przed 1 lipca 2021r., czas na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy budynków mają do 12 miesięcy od w/w daty.

W przypadku źródeł ciepła lub spalania paliw uruchamianych po 1 lipca 2021 r., termin wynosi do 14 dni od instalacji źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklaracja zawiera takie informacje jak:

  • Imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
  • Adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
  • Opcjonalnie numer telefonu właściciela lub zarządcy,
  • Adres e-mail również opcjonalnie,
  • Informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepłaźródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

W Urzędzie Miasta Imielin deklaracje przyjmuje Biuro Obsługi Mieszkańca, znajdujące się na parterze budynku naprzeciwko kasy, w godzinach pracy urzędu.

Załączniki