Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Konsultacje Społeczne

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2022/2023


Zarządzenie Nr BM.0050.46.2022 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 06 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2022/2023


Konsultacje z mieszkańcami miasta Imielin projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.)  oraz Uchwały Nr XXVII/179/2017 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin (Dz.Urz.Woj. Śl. z 2017 roku, poz. 1519)

Burmistrz Miasta Imielin

zaprasza  10 maja 2021 roku od godz. 7:30 do 17 maja 2021 roku do godz. 12:00, wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin".


Konsultacje odbywają się poprzez pobranie udostępnionego  Formularza Konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy: ankieta@imielin.pl

 

Zasady przeprowadzenia konsultacji określił Burmistrz Miasta Imielin w Zarządzeniu Nr BM.0050.38.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. Nad przebiegiem konsultacji będzie czuwała komisja powołana Zarządzeniem Nr BM.0050.37.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.

 

do poprania:

Formularz konsultacyjny (.pdf)

 

wynik konsultacji:

Zbiorcze wyniki konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu nadawania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Imielin" i "Zasłużony dla Miasta Imielin"

 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli  organizacji pozarządowyvh oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1057) prowadzących działalność na terenie Imielina do konsultowania

 

Projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 

Konsultacje rozpoczynają się 16 listopada  i potrwają do 23 listopada 2020  roku.  

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 16 listopada do 23 listopada Urzędu Miasta Imielin na piśmie, które należy złożyć  w Biurze Obslugi Mieszkańca Urzędu Miasta Imielin, ul.Imielińska 81 (pokój nr 15, parter)  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.74.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 13.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 

wynik konsultacji:

PROTOKÓŁ z dnia 24.11.2020 r. z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.

 

Konsultacje w sprawie projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713)) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli  organizacji pozarządowyvh oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.1057) prowadzących działalność na terenie Imielina do konsultowania

Projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021.

Konsultacje rozpoczynają się 17 sierpnia  i potrwają do 24 sierpnia 2020  roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu  o  art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 17 sierpnia do 24 sierpnia br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie, które należy złożyć  w Biurze Obslugi Mieszkańca Urzędu Miasta Imielin, ul.Imielińska 81 (pokój nr 15, parter)  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.51.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14 sierpnia 2020 roku  w sprawie:  przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021.

 

wynik konsultacji :

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021

 

 

 

Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

 

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j.Dz.U. z 2019r., poz. 688 z późn. zm.) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

Projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok

Konsultacje rozpoczynają się 16 października i potrwają do 23 października 2019 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu  o  art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr  IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 16 października do 23 października  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin ( pokój 23, I piętro )  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

 

Zarządzenie Nr BM.0050.56.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 15 października 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

wyniki konsultacji :

PROTOKÓŁ z dnia 28.10.2019 roku z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

 


 

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin.

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

 

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2019 poz 688 z pożn . zm.) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

 

Projektu uchwały Rady Miasta Imielin w w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin.

 

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 16 września  2019 roku, a zakończenia na dzień 23 września  2019 roku.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag do projektu uchwały Rady Miasta Imielin w formie elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@imielin.pl , lub na piśmie, które należy złożyć do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin (pokój nr 23, I piętro)

 

do pobrania:

 

Zarządzenie nr BM.0050.49.2019 Burmistrza Miasta Imielin z 13.09.2016 roku w sprawie : przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym na terenie miasta Imielin.

 

wyniki konsultacji

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziesięcym na terenie miasta Imielin.

 

 

Szanowni mieszkańcy,

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach, których celem jest poznanie odpowiedzi na pytanie:

 

“Czy jesteś za wzniesieniem pomnika w Mieście Imielin “Pamięci ofiar II wojny światowej” na cmentarzu parafialnym przy ul.Pokoju w Imielinie?”.

 

Konsultacje są przeprowadzane do dnia 14 sierpnia 2019 roku do godz. 15.30:

1) w formie bezpośredniej – poprzez pobranie formularza konsultacyjnego w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81- parter, przy wejściu głównym, w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin oraz MCK - Bibliotece Miejskiej, ul.Imielińska 92 – wypożyczalnia, w godzinach pracy Biblioteki Miejskiej.

Po udzieleniu odpowiedzi, wrzucenie Formularza Konsultacyjnego do urny znajdującej się :

- w Urzędzie Miasta Imielin, ul.Imielińska 81, 41-407 Imielin-parter (przy wejściu głównym) w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin oraz MCK - Bibliotece Miejskiej, ul.Imielińska 92 – wypożyczalnia, w godzinach pracy Biblioteki Miejskiej.

 

2) w formie elektronicznej – poprzez pobranie udostępnionego na stronie BIP Urzędu Miasta Imielin oraz na stronie internetowej www.imielin.pl Formularza Konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy : ankieta@imielin.pl .

 

Ponadto w dniu 5 sierpnia 2019 roku (poniedziałek) w godzinach od 16.oo do 18.oo w Bibliotece Miejskiej przy ul.Imielińskej 92 w Imielinie odbędzie się dyżur Pani Bernadety Ficek – inicjatorki budowy pomnika “Pamięci ofiar II wojny światowej”. Wtedy również będzie można zweryfikować listę osób, których nazwisko i imię wraz z rokiem urodzenia zostaną umieszczone na pomniku, dopisać kolejne ofiary, których nazwisk dotąd nie udało się ustalić, poprawić ewentualne błędy w zapisie imion, nazwisk czy w roku urodzenia i śmierci. Jest to ważne, gdyż planowane jest jeszcze w tym roku jego postawienie.

 

Ponadto na pomniku zostanie wykuty napis:

 

Mieszkańcom Imielina,

ofiarom II wojny światowej w latach 1939-1945,

poległym na wszystkich frontach Europy i w partyzantce,

rozstrzelanym w Imielinie w 1939 roku, zamordowanym

w obozach koncentracyjnych i sowieckich łagrach,

zamęczonym w więzieniach i zaginionym na

robotach przymusowych.

Mieszkańcy Imielina 2019 rok

 

Przechodniu - Ciał naszych tu nie ma,

ale odmów na tym miejscu,

Ojcze Nasz” za spokój naszych dusz.

 

Jan Chwiędacz

Burmistrz Miasta Imielin

 

Imielin, 01.08.2019r.

 

do pobrania :

formularz konsultacji

Zarządzenie Nr BM.0050.44.2019 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Imielin „Pamięci ofiar II wojny światowej”.

 

Zarządzenie nr BM.0050.43.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 29 lipca 2019 roku, w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wzniesienia pomnika w mieście Imielin „Pamięci ofiar II wojny światowej”.

 

wyniki konsultacji:

Zbiorcze wyniki  konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wzniesienia  pomnika w mieście Imielin “Pamięci ofiar II wojny światowej”

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

 

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

 

Projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie  wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 19 marca 2019 roku, a zakończenia na dzień 25 marca 2019 roku.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag do projektu uchwały Rady Miasta Imielin w formie elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@imielin.pl , lub na piśmie, które należy złożyć do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin (pokój nr 23, I piętro)

 

do pobrania:

 

Zarządzenie Nr BM.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie  wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 

Wyniki Konsultacji:

Protokół przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom klas szóstych oraz klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie, ul. Karola Miarki 7, prowadzonej przez Miasto Imielin w roku szkolnym 2019/2020, w roku szkolnym 2020/2021, w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011 roku)

 

Burmistrz Miasta Imielin

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 18 marca 2019 roku, a zakończenia na dzień 25 marca 2019 roku.

Konsultacje odbywają się poprzez złożenie przez uprawnione podmioty opinii i uwag do projektu uchwały Rady Miasta Imielin w formie elektronicznej na adres e-mail: burmistrz@imielin.pl , lub na piśmie, które należy złożyć do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin (pokój nr 23, I piętro)

 

do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.13.2019 z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

Projekt uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin

 

Wyniki konsultacji:

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin.

 

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

Konsultacje rozpoczynają się 20 lutego  i potrwają do 27 lutego 2018 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządziegminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz zapisy Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

 

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 20 lutego do 27 lutego  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Referatu Finansowo-Budżetowego ( pokój 14)  lub pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

 

do pobrania :

 

Zarządzenie Nr BM.0050.10.2018  Burmistrza Miasta Imielin z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 

 

Projekt  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

Wyniki Konsultacji:

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie  zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

 


 

Imielin, 21 listopada 2017 r.

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

 

Konsultacje rozpoczynają się 21 listopada i potrwają do 28 listopada 2107 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz  Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. U. woj. śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011r.)

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 13 listopada do 24 listopada  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Referatu EZKS ( pokój 34 II piętro )  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.50.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imielinie.

 

Wyniki Konsultacji:

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/110/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Imienie.


 

Imielin, 10 listopada 2017 r.

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

 

Konsultacje rozpoczynają się 13 listopada i potrwają do 24 listopada 2107 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz  Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. U. woj. śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011r.)

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 13 listopada do 24 listopada  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin ( pokój 23 I piętro )  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin

 

Wyniki konsultacji :

Protokół z przeprowadzonych Konsultacji projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w mieście Imielin.


Imielin, 23 pażdziernika 2017r.

 

Burmistrz Miasta Imielin

Zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

Konsultacje rozpoczynają się 23 pażdziernika i potrwają do 27 pażdziernika  2107 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz  Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami (Dz. U. woj. śląskiego Nr 51, poz. 907 z dnia 8 marca 2011r.)

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 23 pażdziernikado 27 pażdziernika  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Sekretariatu Urzędu Miasta Imielin ( pokój 23 I piętro )  lub w formie elektronicznej pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

do pobrania :

ZARZĄDZENIE NR BM.0050.46.2017 BURMISTRZA MIASTA IMIELIN Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA IMIELIN W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA IMIELIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2018 ROK


 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielina

 

Od  dnia 6 października 2017 r. do dnia 20 października 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielina.
 

Zasady przeprowadzenia konsultacji określił Burmistrz Miasta Imielin w Zarządzeniu Nr BM.0050.40.2017 z dnia 28 września 2017r. Nad przebiegiem konsultacji będzie czuwała komisja powołana Zarządzeniem Nr BM.0050.38.2017 z dnia 21 września 2017r.

 

Informacja dla mieszkańców Imielina

Pragniemy poinformować, że Miasto Imielin jest w trakcie przygotowania Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin. Program ten stanowi narzędzie do planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych projektów z zakresu rewitalizacji.

Rewitalizacja miast to najbardziej kompleksowa odpowiedź na degradację społeczną, gospodarczą, przestrzenną, techniczną i środowiskową polskich gmin. Takie podejście wynika wprost z zapisów Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, w której drugi cel strategiczny „Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych” obejmuje m.in. cel szczegółowy „Restrukturyzacja i rewitalizacja miast i innych obszarów tracących dotychczasowe funkcje społeczno - gospodarcze”.

Dzięki zaplanowaniu i przeprowadzeniu procesu rewitalizacji w postaci podjęcia odpowiednich działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, podwyższona zostanie jakość życia mieszkańców z najbardziej zdegradowanego obszaru Gminy.

Ponadto uchwalenie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji pozwoli na ubieganie się o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego przez Gminę . W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wyrażenia opinii i uwag do projektu przedmiotowego dokumentu.

Sposób przeprowadzenia głosowania:

Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania ankietowego.

 • Formularze konsultacyjne będą udostępnione mieszkańcom w :
 • Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, przy głównym wejściu do budynku, w godzinach pracy; parter obok okienka kasowego oraz na stronie internetowej miasta www.imielin.pl

Wypełniony formularz należy:

 • wrzucić do oznaczonej urny znajdującej się w holu Urzędu Miasta na parterze przy okienku kasowym lub
 • wysłać na adres ankieta@imielin.pl

 

Wyniki:

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji na stronie Urzędu Miasta Imielin .

 

do pobrania :

ankieta w formie elektronicznej

ankieta w formacie .pdf

dokument podlegajacy konsultacji : Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin

Zarządzenie Nr BM.0050.38.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 wrzesnia 2107 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie projektu Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Imielin 

Zarządzenie Nr BM.0050.40.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28 września 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Imielin.

WYNIKI KONSULTACJI :

Protokół z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie projektu Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Imielin.

 


Imielin, 21 września 2017r.

 

Burmistrz Miasta Imielin

 

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Imielin w ośmioletnią szkołę podstawową.

Konsultacje rozpoczynają się 21 września i potrwają do 27 września 2107 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz zapisy Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 21 września do dnia 27 września  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Referatu EZKS  lub pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl


do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.37.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 21 września  2017 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Imielin w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

Projekt  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Imielin w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

WYNIKI KONSULTACJI:

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest miasto Imielin w ośmioletnią szkołę podstawową.

 

 


Burmistrz Miasta Imielin

zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z pożn. zm..) działających na rzecz mieszkańców Miasta Imielin do konsultowania :

projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 

Konsultacje rozpoczynają się 21 sierpnia i potrwają do 28 sierpnia 2017 roku.  

Konsultacje odbywają się w oparciu o art.30 ust 1. Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. D z.U. z 2016 r poz 446 z póżn. zm) oraz zapisy Uchwały Nr IV/18/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami.

Opinie, uwagi i wnioski do projektu uchwały można składać od dnia 21 sierpnia do dnia 28 sierpnia  br. w godzinach pracy Urzędu Miasta Imielin na piśmie kierowanym do Referatu Finansowo-Budżetowego  lub pocztą e-mail na adres:  burmistrz@imielin.pl

 

do pobrania :

 

Zarządzenie Nr BM.0050.32.2017 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 18 sierpnia  2017 roku w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis 

 

Projekt  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

WYNIKI KONSULTACJI :

Protokół z przeprowadzenia konsultacji projektu  Uchwały Rady Miasta Imielin w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis.

 


 

Wyniki  konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wejścia miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego przeprowadzonych w terminie 26 kwietnia do 10 maja 2017 r.

 

Protokół  ustalenia wyników konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin w sprawie wejścia miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego przeprowadzonych w terminie 26 kwietnia 2017 r – 10 maja 2017 r.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin ogłasza konsultacje społeczne z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

 

Od  dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia 10 maja 2017 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i wyrażenia opinii na temat wstąpienia miasta Imielin do Związku Metropolitalnego.

Liczy się każdy głos. Weź udział w konsultacjach społecznych w Twoim mieście!

 

W dniu 11 kwietnia br. , Rada Miasta Imielin Uchwałą Nr XXIX/185/2017 podjęła decyzję o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Imielina dotyczących wejścia naszego miasta w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Zasady przeprowadzenia konsultacji określił Burmistrz Miasta Imielin w Zarządzeniu Nr BM.0050.18.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. Nad przebiegiem konsultacji będzie czuwała komisja powołana Zarządzeniem Nr BM.0050.19.2017 z dnia 12 kwietnia 2017r.

 

Termin konsultacji:

 

Od dnia 26 kwietnia 2017r. od godziny 7.30 do dnia 10 maja 2017r. do godziny 15.30.

 

Cel konsultacji:

 

Celem konsultacji będzie poznanie opinii mieszkańców Miasta Imielin dotyczącej wejścia Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

 

Forma konsultacji:

 

Konsultacje przeprowadzone będą w formie badania ankietowego.

Konsultacje polegać będą na uzyskaniu odpowiedzi na pytanie: „Czy jest Pani/Pan za wejściem Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim?”


 

Uprawnieni do udziału w konsultacjach:

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Miasta Imielin.

 

Sposób przeprowadzenia głosowania:

Głosowanie przeprowadza się na Formularzach konsultacyjnych, ostemplowanych
w lewym górnym rogu pieczęcią o treści:

NIP 222-00-41-485

Konsultacje z mieszkańcami Miasta Imielin będą przeprowadzone:

  1. URZĄD MIASTA IMIELIN

   41-407 Imielin, ul. Imielińska 81

   tel. 32 22 55 505 do 6 fax 32 22 55 507

  w formie elektronicznej – poprzez pobranie udostępnianego na stronie BIP-u Urzędu Miasta Imielin oraz stronie Urzędu Miasta Imielin, Formularza konsultacyjnego, a następnie przesłanie jego skanu na adres mailowy ankieta@imielin.pl;

  w formie bezpośredniej – poprzez pobranie Formularza konsultacyjnego w:

  - Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, przy głównym wejściu do budynku,

  w godzinach pracy;

  - Hali widowiskowo – sportowej, ul. Sapety 8a, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury – Biblioteka, ul. Imielińska 92, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy,

  - Miejskim Centrum Kultury - DK „Sokolnia”, ul. Imielińska 29, przy wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  a następnie, wrzucenie Formularza konsultacyjnego do urn znajdujących się w:

  - Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, na parterze przy głównym wejściu do budynku
  w godzinach pracy;

  - Hali widowiskowo – sportowej, ul. Sapety 8a, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury – Biblioteka, ul. Imielińska 92, przy głównym wejściu do budynku

  w godzinach pracy;

  - Miejskim Centrum Kultury - DK „Sokolnia”, ul. Imielińska 29, przy wejściu do budynku
  w godzinach pracy.

 

Głosowanie

 1. Głosowanie polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w odpowiedniej rubryce „TAK”, „NIE” na Formularzu konsultacyjnym.

 2. Głosem ważnym będzie postawienie znaku „x” w jednej z rubryk.

 3. Jeżeli głosujący na karcie postawi znak „x” w dwóch rubrykach lub nie postawi znaku „x” w żadnej rubryce, głos uważa się za nieważny.

 4. Głosem nieważnym będzie także opinia zawarta w Formularzu konsultacyjnym, który:

 1. nie został podpisany;

 2. oddany został przez osobę niebędącą mieszkańcem Miasta Imielin;

 3. oddany został przez osobę, której nie można zidentyfikować jako mieszkańca Miasta Imielin;

 4. oddany przez osobę, która nie wyraziła zgody na przetwarzanie jej danych osobowych;

 5. oddany został na innym druku niż Formularz konsultacyjny stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia;

 6. oddany został na Formularzu konsultacyjnym zmodyfikowanym przez uczestnika konsultacji;

 7. oddany został na Formularzu konsultacyjnym nie zawierającym pieczęci;

 8. oddany po upływie terminu przewidzianego na przeprowadzenie konsultacji;

 9.  wysyłany drogą elektroniczną na inny adres niż ankieta@imielin.pl.

 

Wyniki:

Wyniki konsultacji będą wykorzystywane tylko do przeprowadzenia postępowania związanego z wejściem Miasta Imielin w skład tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim, zostaną przedstawione do 7 dni od dnia zakończenia konsultacji Radzie Miasta Imielin oraz zostaną podane do publicznej wiadomości w BIP-ie Urzędu Miasta Imielin, stronie Urzędu Miasta Imielin oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Imielin.

 

 

 

 

 

 

do pobrania :

Formularz konsultacyjny

 

lokalne akty prawne dotyczace konsultacji :

Uchwala Nr/XXIX/185_2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin dotyczących wejścia miasta Imielin w skład związku metropolitalnego w województwie sląskim

Zarządzenie Nr BM.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Imielin w sprawie wejścia Miasta Imielin w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim

Zarządzenie Nr BM.0050.19.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Imielin

Po utworzeniu związku metropolitalnego nasza aglomeracja zyska dodatkowo ponad 200 mln złotych rocznie. Pieniądze te będą pochodziły z 5% podatku PIT, który dotychczas był przekazywany do budżetu państwa. Metropolia zajmie się organizacją transportu publicznego, planowaniem przestrzennym, utrzymaniem najważniejszych dróg łączących aglomerację, promocją i pozyskiwaniem inwestorów, ochroną środowiska. Samorządy będą mogły przekazać związkowi kolejne zadania do wspólnego wykonania, co w przyszłości ograniczy ponoszone dziś koszty.

Zrzeszone w związku metropolitalnym miasta zachowają swoją tożsamość i odrębność. Sprawy związane z bieżącą obsługą mieszkańców (np. wydawanie dokumentów, świadczenia społeczne) będą w dalszym ciągu realizowane w mieście, w którym mieszkamy. Na szczebel metropolitalny zostaną przeniesione zadania dotyczące całej aglomeracji lub takie, których efektywne wykonywanie przekracza możliwości miasta.

Informacje na temat tworzonego na terenie województwa śląskiego związku metropolitalnego:

prezentacja gzm o metropolii

informacja-o-zwiazku-metropolitalnym