Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Informacje ogólne

Urząd Miasta Imielin zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Urzędu Miasta Imielin.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treść niedostępna

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, część plików nie jest dostępnych cyfrowo, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Urzędu brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, Pliki PDF (powód: część plików nie jest dostępnych cyfrowo).

wyłączenia

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej poprawienie dostępności wszystkich dokumentów na dostępne niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bożena Cała, e-mail: sekretariat@imielin.pl, telefon:322255505.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, nastąpi najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin

Dostępność wejścia do budynku

Urząd Miasta Imielin zajmuje jeden budynek. Wejścia główne do budynku znajdują się od ulicy Imielińskiej 81. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca tel. 32 225 55 05. Ponadto w budynku znajduje się winda. Budynek jest ogólnie dostępny w godzinach urzędowania. Korytarze, winda oraz schody znajdujące się w budynku są ogólnodostępne, odpowiednio oznakowane zarówno dla osób z dysfunkcją narządu ruchu jak i słuchu oraz wzroku. W bliskiej odległości od wejścia do budynku znajduje się wyznaczone, i bezpłatne miejsce parkingowe do osób niepełnosprawnych.

Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu

Osobom niesłyszącym oraz osobom, które maja trudności w komunikowaniu się, gdzie potrzebują wsparcia w kontaktach, Jednostka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika. Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika można zgłosić również pisemnie na adres: Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81 41-407 Imielin, e-mail: burmistrz@imielin.pl lub telefonicznie za pomocą osoby trzeciej na numer telefonu: 32 225 55 05, do 3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd. Do budynku Urzędu Miasta Imielin może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komunikacja pozioma

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ.

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Miasta jest wyposażony w windę.

Rodzaje zastosowań dla osób z niepełnosprawnościami

Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, w tym także na wózkach inwalidzkich. Na parterze znajduje się Biuro Obsługi Mieszkańca, które jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) Jednostka rozszerza w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z jednostką.

Informacje dodatkowe

Część artykułów w ramach serwisu zawiera załączniki dostarczone z zewnątrz w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów) niedostępnych dla czytników ekranu. W takim przypadku, aby zapoznać się z jego treścią prosimy o:

 • wykorzystanie bezpłatnego narzędzia RoboBraille lub OCR do odczytu treści skanu lub
 • kontakt na adres e-mail sekretariat@imielin.pl – postaramy się udostępnić potrzebną treść wskazanego dokumentu.

Instrukcja obsługi narzędzia RoboBraille:

Wskaż dokument lub artykuł. Należy wybrać plik z dysku (np. skan lub zdjęcie dokumentu), podać adres strony internetowej, na której znajduje się artykuł lub wkleić skopiowany tekst. Określ format docelowy Twojego dokumentu, dostępne są następujące formaty docelowe:
 • MP3 audio.
 • Dokument (np. doc/docs – Microsoft Word).
 • Braille (obecnie usługa nie obsługuje języka polskiego).
  • Wskaż adres e-mail (na który zostanie przesłane tłumaczenie).

   Instrukcja obsługi narzędzia OCR:

  • Wybierz plik z dysku – select file.
  • Na liście rozwijanej wybierz język – Polish.
  • Wybierz format pliku, w jakim zostanie zapisany dokument docelowy – domyślnie Microsoft Word(docx).
  • Następnie należy wybrać przycisk - convert.
  • Następnie należy pobrać plik ze strony, który będzie miał taką samą nazwę jak plik wyjściowy tylko inne rozszerzenie.

Załączniki