Dziś jest: środa, 10 sierpnia 2022 Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

WIKT

 „WIKT – Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja"

 

Wniosek o dofinansowanie projektu konkursowego p.t. "WIKT - Wiedza Inspiracja Kreatywność Tolerancja" realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki został pozytywnie oceniony i podpisano umowę z Samorządem Województwa Śląskiego. Realizacja projektu nie wymaga zaangażowania środków własnych. Projekt finansowany jest w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego, a w 15% z Budżetu Państwa. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 221.706,50 zł. Projekt będzie realizowany przez Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Imielinie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły.

 

Celem projektu jest rozszerzenie oferty szkoły w związku z doradztwem zawodowym.

 

Projekt będzie realizowany z partnerem tj. Centrum Przedsiębiorczości S.A z Woli.

 

Przewiduje się prowadzenie zajęć w roku szkolnym 2010/2011 i 2011/2012:

- "Co, gdzie, jak?"- warsztaty krajoznawcze,
- Kurs ECDL, zakończony uzyskaniem certyfikatu z egzaminu,
- "Piórem i myszką"- warsztaty informatyczne o charakterze dziennikarskim,

- "Uczenie uczenia się"- zajęcia z organizacji własnego warsztatu pracy, znajomości  technik uczenia się ,
- "Świadomość i ekspresja kulturalna"- kształcenie w wielopłaszczyznowym porozumiewaniu się językiem ojczystym,
- "Kim mogę być"- warsztaty kształtujące kompetencje społeczne i obywatelskie (zajęcia o charakterze doradztwa zawodowego).


Ponadto przewiduje się organizację 4 wyjazdów jednodniowych.

 

www.wikt.rs-e.home.pl/wikt/

 

 

"Chcę – mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju"

 

 

W czerwcu 2011 roku w Imielinie rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt."Chcę – mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju" w ramach

 

PRIORYTETU IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

 

DZIAŁANIA 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

 

PODDZIAŁANIA 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych
PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI .

Gmina otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w okresie 01 czerwca 2011 roku do 31 maja 2013 roku w łacznej kwocie nieprzekraczajacej 1.569 863,07 zł; w tym ze śtodków europejskich w kwocie 1.334.383,61 złotych i dotacji celowej z budżetu krajowego w kwocie 235.479,46 złotych.

 

Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Imielin w Szkole Podstawowej im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie i w Gimnazjum im.Powstańców Śląskich w Imielinie. Przewiduje się prowadzenie zajęć w roku szkolnym 2011/2012 i w roku szkolnym 2012/2013.
Dzięki realizacji projektu do obu szkół zostaną wprowadzone nowatorskie programy edukacyjne dostosowane do wieku uczniów: Mądre dziecko, Uczeń z charakterm oraz Gimnazjalista z klasą. Programy te wyposażą dzieci w nowoczesne narzędzia edukacyjne takie jak: szybkie czytanie, techniki pamięciowe, strategie uczenia sie, systemy notowania i powtarzania materiału. Podniosą u uczniów zdolności koncentracji uwagi, rozbudzą pasję do czytania i uczenia się, wzmocnią poczucie pewności siebie i świadomości swoich zasobów, co poskutkuje podniesieniem u nich sprawności uczenia się i obniży poziom stresu np. w sytuacjach egzaminacyjnych. Zajęcia będą prowadzić przeszkoleni nauczyciele z obu szkół. Do realizacji projektu zostaną zakupione podręczniki, zestawy do przeprowadzania zajęć (mikroskopy, zestawy laboratoryjne, materialy plastyczne) oraz zestawy multimedialne do sal. Uzupełnieniem zajęć stacjonarnych z uczniami będzie trening w internecie na platformie e-learningowej.

 

W czerwcu 2011 roku rozpoczęto cykl szkoleń:
nauczyciele – trenerzy
11 czerwiec, 16 czerwiec, 18-19 czerwiec, 30 sierpień, 5 wrzesień, 12 wrzesień;
pozostali nauczyciele
27-28 czerwiec, 29-30 czerwiec.

 

„Edukacja nie jest przygotowaniem się do życia, edukacja jest życiem samym w sobie”. Tak brzmi motto projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Chcę – mogę więcej! Wykorzystuję szybkie czytanie i e-learning do swojego rozwoju”. Program rozpocznie się w listopadzie, prowadzony będzie w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Imielinie. Jego misją jest podnoszenie jakości życia człowieka. Adresowany do uczniów, dotyczy czytelnictwa i efektywnego uczenia się. Zajęcia kursu oparte będą na najnowszych zdobyczach psychologii nauki, z pełnym wykorzystaniem możliwości twórczych ucznia oraz maksymalnym ograniczeniem napięć i stresów związanych z procesem uczenia. Kurs podnosząc sprawność czytania i uczenia, na pewno będzie wpływał na efekty edukacyjne młodzieży oraz na wyniki egzaminów zewnętrznych. Zajęcia prowadzone będą w grupach przez nauczycieli, którzy zostali wcześniej odpowiednio do tego przeszkoleni. Warunkiem uzyskania statusu trenera było odbycie w czerwcu i wrześniu br. specjalistycznego kursu oraz rozwiązywanie przez dwa miesiące ćwiczeń na specjalnej platformie internetowej. Kurs został zakończony egzaminem. Realizacja programu odbywać będzie się w cyklu dwuletnim. Oprócz zajęć teoretycznych plan pracy przewiduje również część praktyczną – ćwiczeniową. W tym celu szkoły zostały wyposażone w niezbędny sprzęt ( materiały biurowe, odczynniki do doświadczeń, przyrządy pomiarowe, sprzęt multimedialny itp.). Każdy z uczniów otrzyma zestaw przyborów, co poprawi jakość pracy oraz wpłynie na indywidualizację procesu nauczania. Zajęcia, które będą prowadzone w ciekawy, interesujący, a przede wszystkim oryginalny sposób, bez wątpienia zakończą się sukcesem. Pomogą temu indywidualne narzędzia docierania do zasobów ucznia i wspierania go w rozwoju. To chwilami nauka i zabawa połączone w jedną całość. Nauka i zabawa wspierana przez nauczyciela, ale przynosząca efekty w edukacji. Pierwsze zajęcia już w listopadzie!