Dziś jest: sobota, 30 września 2023 Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

WFOŚ i GW

 

 

OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY IMIELIN

 

 

W dniu 23.06.2016r. Gmina Imielin na mocy umowy Nr 225/2016/95/ZS/pr/D uzyskała dofinansowanie w wysokości 31 600,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Imielin. Wkład własny Gminy to kwota 7 900,00 zł

Realizacja projektu miała miejsce od 01.04.2016r a zakończona w dniu 28.09.2016r. Uchwałą Rady Miasta Imielin w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Imielin”

 

Podstawą opracowania PGN było wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Ujęte w niej zostały budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarka odpadami oraz przemysł i usługi.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Imielin został opracowany zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zlecenie Gminy Imielin.

Potrzeba opracowania Planu wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej przyczyni się do osiągnięcia celów strategicznych określonych w pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Ponadto przyczyni się do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu i realizowane są Programy Ochrony Powietrza.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy Imielin, czego efektem będzie poprawa komfortu życia mieszkańców poprzez ochronę i poprawę jakości powietrza.

Na podstawie przedmiotowego opracowania Gmina Imielin będzie mogła uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej Miasta i poprawy jakości powietrza.

Zakres Planu jest zgodny z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jako rok bazowy wyznaczono rok 2013. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii. W ramach przygotowywania Planu wykonana została inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych z obszaru całego miasta oraz przeanalizowane możliwości redukcji zużycia energii wraz z ekonomiczno - ekologiczną oceną efektywności działań.