Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Ulica Apteczna

 

Dofinansowanie rozbudowy ulicy Aptecznej w Imielinie

 

W dniu 25 sierpnia 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Śląskim a Gminą Imielin na dofinansowanie projektu pn. Przebudowa ul. Aptecznej 655030S w Imielinie. W wyniku zawartej umowy miasto Imielin otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% kosztów realizacji zadania  w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, co stanowi kwotę 297 404,44 zł. Udział Starostwa Powiatowego w Bieruniu jako partnera projektu wynosi  22,48% tj. 66 856,52 zł.  
Przebudowa ulicy Aptecznej obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej i miejsc postojowych, remont chodników, zjazdów oraz  przebudowę 270mb jezdni. Przebudowa jezdni obejmuje: korytowanie, wykonanie podbudowy z kruszyw, nawierzchni z kostki brukowej, montaż krawężników na ławie betonowej a także wykonanie elementów uspokojenia ruchu : wyniesionego skrzyżowania  i progu zwalniającego w postaci wyniesionego przejścia dla pieszych. Ulica Apteczna pozostanie drogą jednokierunkową. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 3,0 m na odcinku ok.60 m, szerokości 4,6 m od skrzyżowania z ul. Floriana na odcinku ok. 100 m i na odcinku ok. 50 m do skrzyżowania z ulicą wojewódzką 934 szer. 3,0m.
Wybudowane zostanie 169 m kanalizacji deszczowej odwadniającej drogę, chodniki i zjazdy. Prace związane z odwodnieniem to wykopy, ułożenie kanałów z rur PVC, montaż studni rewizyjnych, montaż studzienek ściekowych.