Dziś jest: sobota, 30 września 2023 Imieniny: Geraldy, Honoriusza, Wery

Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II

W dniu 04.09.2017r. została podpisana umowa nr UDA-RPSL.05.1.01-24-0771/16-00 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Imielin na dofinansowanie zadania p.n. Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).

Projekt o wartości 19 586 793,44 zł został dofinansowany w kwocie 5 627 412,24 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa rozbudowa i modernizacja systemu odbioru ścieków na terenie Gminy Imielin. W ramach projektu przewidywana jest rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i budowa przepompowni. Planowane jest wybudowanie ok. 40 km kanalizacji sanitarnej i doprowadzenie jej do 625 budynków mieszkalnych. Przedmiotowy projekt jest elementem większego przedsięwzięcia, jakim jest budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w mieście Imielin. Celem inwestycji jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie gminy poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej. Okres realizacji projektu to 01.01.2014 – 31.12.2019