Dziś jest: środa, 27 października 2021 Imieniny: Iwony, Noemi, Szymona

Środki zewnętrzne

 

Termomodernizacja dwóch budynków zaplecza socjalno - sportowego przy ul. Hallera w Imielinie

logo matropolii

Gmina Imielin uzyskała dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 400 000,00 zł

 

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Hallera 37a. Budynki funkcjonują jako zaplecze sportowe dla klubu, w jednym z nich mieści się świetlica socjoterapeutyczna oraz inne pomieszczenia wykorzystywane na potrzeby dzieci i młodzieży. Planowana termomodernizacja przewiduje: docieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien, wymianę źródła ciepła, modernizację instalacji c.o i c.w.u.

 

 

Budowa ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i elementami drogi ul. Kolejowej od ul. Miarki do ul. Drzymały w Imielinie

logo metropolii

Gmina Imielin uzyskała dofinansowanie z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w wysokości 1 000 000,00 zł

 

Projektowana inwestycja obejmuje swym zakresem budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę chodnika, opaski, pobocza, budowę jezdni. Projekt ma na celu zapewnienie i usprawnienie komunikacji kołowej i rowerowej w mieście Imielin. Poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym. Planowana ścieżka połączy ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż ul.Kolejowej (droga gminna) a poprzez budowany łącznik pomiędzy ul. Drzymały i ul. Br. Alberta, ze ścieżką rowerową na drodze powiatowej S 5914. Budowa ścieżki rowerowej oraz drogi skomunikuje zarówno poszczególne dzielnice Miasta jak i okoliczne gminy z nowo wybudowanym Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym. Ścieżka rowerowa będzie elementem sieci ścieżek rowerowych pomiędzy poszczególnymi miastami Metropolii. Budowana droga zapewni dojazd do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy stacji PKP, połączy pośrednio ulice gminne i powiatowe z węzłem drogi S1. Przedmiotowe zadanie jest częścią inwestycji o nazwie "Przebudowa ulicy Kolejowej oraz Drzymały w Imielinie, na odcinku od ulicy Miarki do łącznika ulicy Alberta i Drzymały"

 

 

 

„Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Gmina Imielin zakupiła 35 laptopów  z przeznaczeniem do zdalnej nauki uczniów w obu szkołach podstawowych z terenu Gminy, w ramach projektu pod nazwą „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego".  Wartość dofinansowania to 70 tys. zł (zgodnie z limitem).

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.

Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych.  Zakupiony sprzęt komputerowy przyczyni się  do podniesienia jakości prowadzonej  nauki zdalnej w czasie trwania epidemii spowodowanej przez COVID-19.

 

 

 

 

Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie”

Inwestycja dofinansowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VI „Transport” Działanie 6.1. „Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne”

Kolejna inwestycja planowana do realizacji przez Gminę Imielin, otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 3 182 669,96 z czego 2 477 457,30 zł to środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, a 705 212,66 zł to kwota z budżetu państwa.

Na inwestycję szacowaną na kwotę 3 350 178,91 zł Gmina Imielin wyda z własnych środków 167 508,95 zł.

Przedmiotem inwestycji jest „Budowa drogi gminnej łączącej ulice Brata Alberta i Drzymały w Imielinie” .

W ramach projektu, planowana jest: budowa drogi, chodnika, ścieżki rowerowej, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej.

Inwestycja wpłynie na:

- usprawnienie połączeń drogowych Imielina,

- poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, użytkowników lokalnej sieci drogowej,

- poprawę dostępności do obiektów użyteczności publicznej, m.in. do nowego przedszkola ze żłobkiem

- poprawę estetyki przestrzeni publicznej.

 

Projekt :  „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”  

 

Projekt „Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

 

Kompetencje cyfrowe na co dzień”

 

 Projekt „Kompetencje cyfrowe na co dzień”o wartość 53 760,00 PLN jest realizowany przez Gminę Imielin w partnerstwie z Fundacją Instytut Europejski Pro Futuro Europae.

 Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez przeszkolenie osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w Gminie Imielin.

Do wyboru przez uczestników są następujące tematy szkoleń:

1. "Rodzic w internecie"

2. "Mój biznes w sieci"

3. "Moje finanse i transakcje w sieci"

4. "Działam w sieciach społecznościowych"

5. "Tworzę własną stronę internetową (blog)"

6. "Rolnik w sieci"

7. "Kultura w sieci"

 

 

 

 

Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie

W dniu 19 października 2017r. została podpisana umowa Nr UDA-RPSL.04.05.01-24-00D3/17-00 pomiędzy Zarządem Województwa Śląskiego a Gminą Imielin na dofinansowanie zadania p.n. Budowa Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Imielinie.

Projekt o wartości 2 358 883,43 zł został dofinansowany w kwocie 866 722,94 ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT.

Projekt dofinansowano  przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności" w wysokości 1 400 000,00 zł

Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności transportu publicznego w Imielinie. Realizacja celu wpłynie na równoważenie mobilności w mieście, co przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Cele szczegółowe:

- udostępnienie centrum przesiadkowego pozwalającego na uczestnictwo w transporcie multimodalnym (samochód, pociąg, autobus, rower),

- poprawa komfortu podróżowania pasażerów transportu publicznego,

- ułatwienie dostępu do komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych.

 

Termin realizacji projektu to 30 listopada 2017 – 28 grudnia 2018 roku.

 

Projekt pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie”

 

W dniu 11.06.2019 r. na mocy umowy nr PI.3152.5.6.2019 zawartej z Górnośląsko – Zagłębiowską Metropolią, Gmina Imielin otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. Budowa ścieżki rowerowej wraz z elementami drogi ul. Kolejowej w Imielinie.

 

Zadanie o wartości 3 363 422,29 zł dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” w wysokości 1 200 000,00 zł.

 

Inwestycja obejmowała swym zakresem budowę ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę chodnika, opaski, pobocza, budowę jezdni.

Projekt ma na celu zapewnienie i usprawnienie komunikacji kołowej i rowerowej w mieście Imielin. Poprawę bezpieczeństwa w ruchu kołowym.

Realizacja projektu zapewni komunikację pomiędzy okolicznymi Gminami Metropolii. Ścieżka połączy ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż ul. Imielińskiej (droga wojewódzką DW934) a poprzez budowany łącznik pomiędzy ul. Drzymały i ul. Br. Alberta, ze ścieżką rowerową na drodze powiatowej S 5914.

Budowa ścieżki rowerowej oraz drogi skomunikuje zarówno poszczególne dzielnice Miasta jak i okoliczne gminy z nowowybudowanym Zintegrowanym Centrum Przesiadkowym.

Ścieżka rowerowa będzie elementem sieci ścieżek rowerowych pomiędzy poszczególnymi miastami Metropolii. Budowana droga zapewni dojazd do Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego przy stacji PKP, połączy pośrednio ulice gminne i powiatowe z węzłem drogi S1.

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

 

 

PROJEKT : „Ochrona zbiornika wody pitnej Dziećkowice poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin – etap II (obszar 3 i obszar 4).”

 

 

ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO

 

 

Projekt "Aktywne wspieranie przez skuteczne działanie"

 

 

 

 

RPO WSL