Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Uchwały i Zarządzenia

 

Uchwała Nr LI/351/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/149/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Imielin


Uchwała Nr LIX/412/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/155/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

 

 

ROK 2020

Uchwała Nr VIII/124/2020 Rady Miasta Imielin z 27 maja 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY MIASTA IMIELIN z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

 

 

Zarządzenie nr. BM.0050.47.2016 Burmistrza Miasta Imielin z dn. 14.09.2016r

w sprawie zmiany regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

zlokalizowanego przy ul. Nowozachęty w Imielinie

 

Zarządzenie Nr BM.0050.50.2015 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 25 sierpnia 2015r.  w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Nowozachęty w Imielinie

 

 

Uchwała Nr IX/41/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta ImielinUchwała Nr IX/42/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
 


Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
 


Uchwała Nr IX/44/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokość cen za te usługi

 

 

Uchwała Nr XXXV/231/2013 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych

 

  

Uchwała Nr XXV/154/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Miasta Imielin z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

 

Uchwała Nr XXV/147/2012 Rady Miasta Imielin z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne