Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Informacje

Od 1 stycznia 2024 r. na terenie miasta Imielin obowiązują nowe stawki opłat za dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Zgodnie z Uchwałą Nr LIX/412/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXII/155/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi  opłata za wynajem kontenera na gruz wynosi:

a) 1300 zł za kontener o pojemności 3,5m3

 

b) 1500 zł  za kontener o pojemności 5,5m3 

 

Uchwała Nr LIX/412/2023 Rady Miasta Imielin z dnia 30 października 2023 roku

 

 

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2022r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ), Burmistrz Miasta Imielin zawiadamia, że w dniu 31 maja 2022r. Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę Nr XLIII/290/2022 w sprawie zmiany uchwały dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Od 1 lipca 2022r. na terenie miasta Imielin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty od osoby za 1 miesiąc wynosi:

- 30 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 90 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady ustalono następujące wysokości opłat w zależności od pojemności pojemnika:


1) pojemnik o pojemności 120 l - 26,00 zł
2) pojemnik o pojemności 140 l - 30,00 zł
3) pojemnik o pojemności 240 l - 52,00 zł
4) pojemnik o pojemności 1100 l - 238,00 zł
5) pojemnik o pojemności 7000 l - 1516,00 zł
6) worek o pojemności 120 l - 10,00 zł.

jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 

W przypadku stwierdzenia, że na terenie nieruchomości nie są segregowane odpady, pomimo złożenia takiej deklaracji, do ustalenia wysokości opłaty zastosowana będzie stawka podwyższona, która wynosi trzykrotność w/w stawek.
 

Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 lipca 2022r.

 


Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2021r.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Imielin zawiadamia, że w dniu 16 grudnia 2020 r. Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę Nr XXIV/181/2020 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Od 1 kwietnia 2021 r. na terenie miasta Imielin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty od osoby za 1 miesiąc wynosi:

- 23 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 69 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


    Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

- 169 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 338 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

   
    Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 kwietnia 2021 r.

 

Uchwała Nr XXIV/181/20 Rady Miasta Imielin z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/153/2020 Rady MIasta Imielin z dnia 28 października 2020 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.


Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 kwietnia 2020r.

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Imielin zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2019 r. Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę Nr XIII/96/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Od 1 kwietnia 2020 r. na terenie miasta Imielin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

    W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty od osoby za 1 miesiąc wynosi:

- 18 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 54 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


    Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

- 169 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 338 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

   
    Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1kwietnia 2020 r.

 

Uchwała nr XIII/96/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 27 listopada2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr IV/25/2019 Rady Miasta Imielin z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

 

Nowe zapisy ustawy „śmieciowej”

 

Od 6.09.2019 r., w związku z nowelizacją przepisów obowiązują nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (DZ. U. Z 2019 r. poz. 2010), mieszkańcy mają więcej czasu na zgłaszanie zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak:

1. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zgłaszamy: wyprowadzkę z nieruchomości, urodzenie dziecka, zamieszkanie nowej osoby,

2. do 6 miesięcy od dnia zdarzenia, zgłaszamy śmierć mieszkańca.

Niezmieniony został 14 dniowy termin obowiązkowego zgłoszenia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami wszystkie odpady komunalne mają być gromadzone w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie gminę oraz właściciela nieruchomości.

 

Zmiany dotyczą także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza), obecnie firmy  przystępują dobrowolnie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.

 

 


 

 

Informacja dotycząca odpadów

 

 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Imielin

Na podstawie zawartej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych odpady odbierane są przez firmę Master - Odpady i Energia Sp. z o.o.  z siedzibą w Tychach przy ulicy Lokalnej 11.


2. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) , bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  przeznaczonych do składowania.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Tychach przy ulicy Lokalnej 11.


3. Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Imielin w 2018r.

Osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 44%.

Osiągnięty pozom ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania - 24%

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100%4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Imielinie przy ul. Nowozachety za nr 22 (naprzeciw terenów przemysłowych). Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 z wyłączeniem środy w godzinach 11.00.do 19.00 oraz w soboty w godzinach 10.00 do 15.00.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady posortowane rodzajowo, zgodnie z poniższym wykazem:

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

-odpady zielone( trawa, liście, rozdrobnione gałęzie drzew, krzewy itp.),

-opony z samochodów osobowych,

- tworzywa sztuczne (twardy plastik, zabawki, donice, styropian z opakowań itp.),

- szkło (żaroodporne, szyby okienne, lustra),

- opakowania wielomateriałowe (z domieszką tworzyw, metali, drewna i innych),

- lampy fluorescencyjne (świetlówki, rtęciówki itp.),

- baterie i akumulatory z wyłączeniem samochodowych,

- oleje przepracowane,

- termometry, strzykawki, wenflony,

- opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach, olejach i lekach i środkach ochrony roślin,

- chemikalia,

- odzież i tekstylia,

- odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3/rok/ właściciela nieruchomości.

PSZOK prowadzony jest przez Miejska Spółkę Komunalną z siedzibą w Imielinie przy ul. Imielińskiej 87.

Szczegółowe informacje można znaleźć w Regulaminie Punktu Selektywnego Zbierani dla Miasta Imielin, który załączamy poniżej.


Regulamin Punktu Selektywnego Zbierani dla Miasta Imielin

5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Imielinie przy ul. Nowozachęty za nr 22 oraz w placówkach handlowych ze sprzętem AGD, RTV i komputerowym (sprzęt 1 za 1 tego samego rodzaju).


6. Podmiot zbierający (odpłatnie) odpady folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych.