Dziś jest: wtorek, 16 kwietnia 2024 Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Program montażu ogniw fotowoltaicznych

 

W dniu 25.08.2023 r. dokonano odbioru końcowego prac montażowych w ramach zadania „Efektywna Energia-Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”.
Program dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.


Informujemy, że zgodnie z umową do dnia 31.07.2023 r. firma Sanito Sp. z o.o. wykonała dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania „Efektywna Energia-Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”, która obejmowała dostawę 226 instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbędnymi do montażu elementami, montaż wraz z wpięciem instalacji fotowoltaicznej do instalacji elektroenergetycznej nieruchomości użytkownika oraz zgłoszenie przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego i Użytkownika, operatorowi sieci dystrybucyjnej wpięcia do sieci elektro-energetycznej instalacji fotowoltaicznej o następujących mocach i ilościach:

  1. 18 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 2,275 kWp

  2. 59 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,185 kWp

  3. 41 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 4,55 kWp

  4. 108 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy 5,46 kWp

 

Rozpoczęcie prac projektowych instalacji fotowoltaicznych.

Urząd Miasta Imielin informuje, że od 27 czerwca do 1 lipca 2022r. przedstawiciele firmy IPE SOLID Adrian Piecuch, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Wierzbowej 24/16, będą przeprowadzali na terenie miasta inwentaryzację w budynkach mieszkalnych uczestników programu "Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Imielin".

Inwentaryzacje budynków mają na celu zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznych w domach beneficjentów programu.

Pracownicy wykonawcy będą posiadali imienne upoważnienia Burmistrza Miasta Imielin do realizacji zadania.


Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przedstawionym przez firmę realizującą zadanie „ Efektywna energia- montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” urząd miasta informuje, że w okresie od 1.06.2022 r. do 29.07.2022 r. nastąpi wykonanie inwentaryzacji i dokumentacji projektowej. Od 22.08.2022r do 15.11.2022 r instalacje PV będą montowane na nieruchomościach.


6 kwietnia 2022r  podpisana została umowa   z firmą ENERGO-TERM Radosław Ostrowski na wykonanie usługi pn: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w związku z realizowanym projektem: „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” . ENERGO-TERM Radosław Ostrowski będzie nadzorować   jakość  wykonywanych prac  na miejscu montażu  każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu.


W dniu  6 kwietnia 2022r  podpisana została umowa z firmą    wyłonioną w przeprowadzonym postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego w ramach projektu  „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”. Firma, która zajmować będzie się wykonaniem instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy to firma SANITO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w  Warszawie 02-884 przy ul. Puławskiej 476


W dniu 29.11.2021r ogłoszony został przetarg na wykonanie instalacji  w ramach projektu  „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin.”  więcej informacji  na

https://bip.imielin.pl/pl/1705/2/%E2%80%9Eefektywna-energia-montaz-ogniw-fotowoltaicznych-na-budynkach-mieszkalnych-w-gminie-imielin-%E2%80%9D.html


Informujemy, że lista beneficjentów projektu „ Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” znajduje sie w Urzędzie Miasta Imielin.


Urząd Miasta Imielin zaprasza od dnia 2 lutego 2022 r  uczestników programu montażu ogniw fotowoltaicznych do podpisania umowy na realizację tego zadania.
Umowę można podpisać w Urzędzie Miasta Imielin, pokój nr 31, w godzinach pracy urzędu. Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz numeru klienta Tauron i numeru licznika. Informacje dodatkowe można uzyskać pod  nr. tel. 322254122, 322254123.


Fotowoltaika- nabór dodatkowy   Burmistrz Miasta Imielin ogłasza nabór uzupełniający (dodatkowy) uczestników do  projektu pn.: „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”. 


Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 14.10.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował, iż projekt o nr WND-RPSL.04.01.01-24-02BF/20  pn. „Efektywna energia - montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” został wybrany do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-363/19. 


Szanowni Mieszkańcy!

W dniu 22.05.2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 Osi Priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Informujemy, że projekt „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin” nie uzyskał dofinansowania.

Do udziału w konkursie zgłoszono 125 projektów, z czego do dofinansowania wybrano zaledwie 4. W związku z brakiem dofinansowanie realizacja projektu zostaje odłożona do momentu otrzymania dofinansowania. Z harmonogramu konkursów Urzędu Marszałkowskiego wynika, że w grudniu 2019 roku planowany jest kolejny konkurs w którym Gmina weźmie udział. O kolejnych etapach składania wniosku będziemy Państwa na bieżąco informowali na stronie internetowej Miasta Imielin.

 

 

 

Imielin, 8 maja 2019 roku

 

Urząd Miasta Imielin informuje mieszkańców, którzy złożyli deklaracje oraz ankiety do udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że instytucja do której Gmina Imielin wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,  zmienił termin na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie wśród gmin tych środków na maj 2019 r.  Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania u mieszkańców miasta.

 

 

 

Imielin,1 marca 2019 roku

 

Urząd Miasta Imielin informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje oraz ankiety do udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że instytucja do której Gmina Imielin wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kolejny już raz, tym razem na marzec 2019r.,  zmienił termin na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie wśród gmin tych środków. Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania u mieszkańców miasta.

 

ROK 2018

 

 

Imielin, 3 grudnia 2018 r.

 

Urząd Miasta Imielin informuje wszystkich mieszkańców, którzy złożyli deklaracje oraz ankiety do udziału w projekcie montażu ogniw fotowoltaicznych, że instytucja do której Gmina Imielin wystąpiła o środki finansowe na zrealizowanie tego projektu tj. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kolejny już raz zmienił termin na rozstrzygnięcie konkursu i rozdysponowanie wśród gmin tych środków. Do czasu uzyskania informacji o przyznaniu środków finansowych gminie, nie ma możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji zadania u mieszkańców miasta.

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej RPO województwa śląskiego https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/255

 

 


 

Mając na uwadze poprawę stanu środowiska naturalnego, Gmina Imielin zamierza ubiegać się  o dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Przedmiot projektu zakłada montaż instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej, których głównym przeznaczeniem będzie wykorzystanie wyprodukowanej energii na własne potrzeby w budynkach stale zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Imielin.

Z możliwości udziału w projekcie wykluczone będą budynki, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, działalność rolnicza oraz działalność agroturystyczna.

Uczestnicy projektu będą zobowiązani do pokrycia wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowanych, powiększonych o podatek VAT.

Nabór do projektu będzie trwał od 14 listopada 2017 do 15 grudnia 2017 roku

Informacje w powyższej sprawie udzielane są w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 (Referat Ochrony Środowiska ), II piętro budynku pok. 31 tel. (32) 225 41 23 oraz pok. 33 tel. (32) 225 41 05.

 

dokumenty do pobrania :

Zarządzenie Nr BM.0050.49.2017 Burmistrza Miasta Imielin w sprawie : zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”

Regulamin  uczestnictwa w projekcie pn. „Efektywna energia – montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych w Gminie Imielin”

Ankieta dla uczestników projektu

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Wzór umowy uczestnictwa w projekcie