Dziś jest: środa, 10 sierpnia 2022 Imieniny: Bianki, Borysa, Wawrzyńca

CEIDG prowadzona przez Ministra Gospodarki

 C E I D G

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 

 

W dniu 1 lipca 2011 roku została uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) dostępna na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl.

 

CEIDG jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstaw przepisów rozdziału 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Spis ten jest systemem teleinformatycznym, umożliwiającym zarejestrowanie, zmianę,zawieszenie, wznowienie lub zamknięcie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną oraz uzyskanie danych
o przedsiębiorcach - osobach fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.

 

Zadaniem CEIDG jest:

1. ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi,

2. udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie o swobodzie działalności gospodarcze,

3. umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego,

4. umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego go organu.


Po 1 lipca 2011 roku dane przedsiębiorców z dotychczasowej gminnej ewidencji działalności gospodarczej zostaną przekazane do CEIDG w terminie ustalonym z Ministerstwem Gospodarki. Po tym terminie dla tych przedsiębiorców organem ewidencyjnym, stanie się Minister Gospodarki.

 

Od 1 lipca 2011 roku obowiązuje również nowy formularz CEIDG-1 wniosku w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. Wniosek stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego.

 

Do dnia przeniesienia danych przedsiębiorców do CEIDG organem ewidencyjnym jest dotychczasowa gmina. Do tego czasu zmiany, zawieszenia, wznowienia lub wykreślenia działalności gospodarczej należy zgłaszać do Ewidencji Działalności Gospodarczej na formularzu CEIDG-1 i załącznikach CEIDG-RD, CEIDG-MW, CEIDG-RB. Druki te dostępne są w siedzibie urzędu lub na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/13280.


Wnioski na drukach CEIDG-1 przedsiębiorca może złożyć na dwa sposoby:

1. w formie elektronicznej - wypełniając samodzielnie formularz elektroniczny, który jest dostępny na stronie internetowej www.ceidg.gov.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Gospodarki lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej - i przesyłając go bezpośrednio do CEIDG


2. w formie tradycyjnej - wypełniając formularz papierowy i składając go w dowolnym urzędzie gminy.

 

Wniosek składany w formie elektronicznej powinien zostać podpisany przez przedsiębiorcę:

-  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub

-  podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub

-  podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych (opcja na razie niedostępna), lub w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek.


Wniosek składany w formie papierowej winien zostać:

- podpisany osobiście przez przedsiębiorcę przy urzędniku przyjmującym wniosek po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości lub

-podpisany przez pełnomocnika przedsiębiorcy po okazaniu pełnomocnictwa do spraw związanych z działalnością gospodarczą oraz dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości pełnomocnika (w przypadku, gdy pełnomocnikiem przedsiębiorcy jest osoba z dalszej rodziny lub osoba obca obowiązuje opłata skarbowa w wysokości 17 zł za złożenie pełnomocnictwa do akt) lub

- przesłany listem poleconym do urzędu gminy wraz z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu na wniosku CEIDG-1.


W przypadku wniosków w formie papierowej składanych w urzędzie gminy zadaniem urzędnika jest:

- sprawdzenie tożsamości przedsiębiorcy,

- wydanie przedsiębiorcy potwierdzenia przyjęcia wniosku,

- przekształcenie wniosku papierowego na formę elektroniczną

- podpisanie wniosku podpisem elektronicznym,

- przesłanie wniosku do CEIDG najpóźniej dnia następnego.

 

System CEIDG prześle przedsiębiorcy potwierdzenie złożenia wniosku na wskazany przez niego adres email. Poza tym potwierdzeniem przedsiębiorca nie otrzyma żadnego dokumentu (zaświadczenia) potwierdzającego, że został zarejestrowany w CEIDG. Zaświadczenie o wpisie danej osoby fizycznej w zakresie jawnych danych będzie miało postać elektroniczną lub będzie wydrukiem ze strony internetowej CEIDG.

 

Tę sprawę można załatwić również elektronicznie poprzez platformę SEKAP, klikając w [link]wniosek CEIDG


instrukcja wypełniania