Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

Pliki do pobrania:
 

- wniosek do projektu aktu
-  uwagę do konsultowanego projektu aktu
-  wniosek o zmianę aktu
- wniosek o sporządzenie aktu

 

Informacja do wniosku:


Można zaznaczyć więcej niż jedno pole. W ramach jednego pisma można wybrać tylko te akty, w przypadku których pismo będzie wysyłane do tego samego organu wskazanego w pkt 1. W przypadku gdy treść wniosku lub uwagi związana jest z dokumentem powiązanym z aktem planowania przestrzennego (np. sporządzanej w toku procedowania aktu, w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, prognozy oddziaływania na środowisko), należy w pkt 3 formularza wybrać rodzaj aktu planowania przestrzennego, którego ten dokument dotyczy, po czym wprowadzić treść wniosku lub uwagi w pkt 7.1 lub 7.2 wniosku

 
 

 

Archiwum obwieszczeń 

 

Informacja o rewitalizacji w mieście Imielin

 

"Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura funkcjonalno-przestrzenna"

 

PLANY MIEJSCOWE

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I  DZIERŻAWY

 
DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

 

 

wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu podziału:

 

- z ustaleniami planu miejscowego,


- z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu numer ....... z dnia ........ ,


- z przepisami odrębnymi.

 

wniosek o wydanie wyrysu i wypisu:

 

- ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielin


- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin

 

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (pdf)

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami mpzp

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji