Dziś jest: poniedziałek, 28 listopada 2022 Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Referat Gospodarki Przestrzennej i Geodezji

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „Cisowiec” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin wyłożone do publicznego wglądu

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowozachęty wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Imielińskiej – Północ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru „Cisowiec” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego Nr IFXIII.747.17.2021 z 30.12.2021r. w sprawie przebudowy odc. Gazociągu DN 500

 

Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin wyłożone do publicznego wglądu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pliki do pobrania:
 
 

 

 

Archiwum obwieszczeń 

 

 

Informacja o rewitalizacji w mieście Imielin

 

"Kierunki zagospodarowania przestrzennego: struktura funkcjonalno-przestrzenna"

 

PLANY MIEJSCOWE

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY I  DZIERŻAWY

 
DRUKI WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

wniosek o ustalenie numeru porządkowego

 

wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału

 

 

wniosek o wydanie opinii o zgodności projektu podziału:

 

- z ustaleniami planu miejscowego,


- z obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu numer ....... z dnia ........ ,


- z przepisami odrębnymi.

 

wniosek o wydanie wyrysu i wypisu:

 

- ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Imielin


- z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin

 

wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (pdf)

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z zapisami mpzp

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

wniosek o wydanie zaświadczenia o obszarze rewitalizacji