Dziś jest: środa, 13 listopada 2019 Imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy

dowóz dzieci niepełnosprawnych


2019 rok


 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH


 

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz.996 z późn. zm. ), zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Imielin a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Bezpłatny dowóz przysługuje

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawnosci jest niepełnosprawność intelektualna.

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

Wymagane dokumenty:

1. WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:

a/ o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,

b/ o zawarcie umowy na zwrot kosztów kosztów dowozu ucznia przez rodzica / opiekuna prawnego

 

2. Xero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,

3. Xero aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia,

4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

 

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW : Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81,

41-407 Imielin; sekretariat – pok. 23; w godzinach pracy Urzędu .


 

INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:

Sprawę prowadzi Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin,

pok. 36; tel 32 22 55 136

 

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU: nie dotyczy

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich

wymaganych dokumentów

 

UWAGI:

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

  2. Umowy na zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/lub opiekuna prawnego są zawierane na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Imielin.

 

dokumenty do pobrania :

WNIOSEK  o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola  i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu  - wniosek gmina - wersja *.doc

WNIOSEK  o organizację bezpłatnego dowozu ucznia do szkoły/przedszkola  i zapewnienie opieki w trakcie przejazdu - wniosek gmina  - plik wersja *.pdf


WNIOSEK  o powierzenie mi transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;  wniosek - rodzic - wersja *.doc

WNIOSEK  o powierzenie mi transportu i opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym;  wniosek - rodzic - wersja *.pdf


Zarządzenie Nr 0050. 33 .2018 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 26  lipca 2018 roku w sprawie:   ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny, któremu dowożenie i opiekę zapewnia  rodzic lub opiekun prawny

 

Imielin, 2019 rok.