Dziś jest: sobota, 01 października 2022 Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

dowóz dzieci niepełnosprawnych

obrazek busa dowożącego dzieci do placówek


2020 rok


 

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910), zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Imielin a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Sprawę prowadzi Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin,

pok. 34 lub 36 , kontakt telefoniczny : 32 22 54 134 lub 136 w godzinach pracy urzędu.

 

Wymagane dokumenty: WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO. Miejsce składania wniosku : Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin; Biuro Obsługi Klienta – pok. 15; w godzinach pracy Urzędu .

Opłata za przyjęcie wniosku : nie dotyczy

Wymagane dokumenty: WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO. Miejsce składania wniosku : Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin; Biuro Obsługi Klienta – pok. 15; w godzinach pracy Urzędu .

Opłata za przyjęcie wniosku : nie dotyczy

 

 

Zarządzenie Nr BM.0050.59.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia28 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych organizowanego przez Miasto Imielin.

Uchwała Nr XX/136/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 26.08.2020 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Imielin na rok szkolny 2020/2021

 

do pobrania :

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO - wersja * pdf

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego - wersja edytowalna

Klauzula informacyjna - dowóz ucznia niepełnosprawnego