Dziś jest: poniedziałek, 28 listopada 2022 Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Zasady udzielania pomocy społecznej

Zasady przyznawania świadczenia z pomocy społecznej składa się z następujących etapów:

 

Zgłoszenie wniosku o udzielenie pomocy, będące wszczęciem postępowania zmierzającego do przyznania pomocy

 

- osobiste, pisemne lub telefoniczne zgłoszenie osoby ubiegającej się o pomoc do pracownika    socjalnego,
- zgłoszenie może nastąpić z urzędu lub może go dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za zgodą ubiegającego się o pomoc.

 

Sporządzanie wywiadu środowiskowego.

 

- Wywiad środowiskowy, będący podstawą do wydania decyzji administracyjnej, a więc także i do przyznania pomocy, przeprowadza się w ciągu 14 dni od daty wszczęcia postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni.
- Wywiad środowiskowy przeprowadzany jest w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc, a w sprawach nie cierpiących zwłoki, w miejscu pobytu osoby ubiegającej się.
- Przed przystąpieniem do przeprowadzenia wywiadu pracownik socjalny uprzedza osobę lub rodzinę, z którą przeprowadza wywiad, o odpowiedzialności karnej za udzielenie nieprawdziwych informacji.
- Celem wywiadu środowiskowego jest ustalenie sytuacji bytowej, osobistej, rodzinnej, dochodowej, majątkowej, zdrowotnej i mieszkaniowej osoby (rodziny) ubiegającej się o pomoc. Rodzinę w świetle przepisów o pomocy społecznej stanowią osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
- Strona występująca o pomoc powinna zgromadzić dokumenty stanowiące podstawę ustalenia jej danych personalnych, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i materialnej, co wiąże się z koniecznością dostarczenia przez stronę szeregu różnorodnych zaświadczeń, oświadczeń itp. Szczegółowych informacji w każdym indywidualnym przypadku udziela właściwy pracownik socjalny w trakcie zgłaszania się o pomoc lub w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego. W przypadku niemożności dostarczenia danego dokumentu przez klienta, pracownik socjalny ma prawo i obowiązek dołożyć starań do jego zdobycia (np. z uwagi na zły stan zdrowia klienta).

 

Ustalenie planu pomocy.

 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego pracownik socjalny dokonuje analizy i oceny sytuacji danej osoby lub rodziny i formułuje wnioski z niej wynikające, stanowiące podstawę planowania pomocy.
   - Plan pomocy powinien być ustalany w trakcie przeprowadzania wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem,
    -  Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji życiowej.
    - Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy, mogą zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i możliwościom pomocy społecznej.
  - Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz z wymaganą dokumentacją. W przypadku, gdy uprawnienie do świadczenia nie obejmuje pełnego miesiąca, świadczenie przyznaje się za niepełny miesiąc, a kwotę świadczenia ustala się, dzieląc pełne kwoty przez liczbę dni kalendarzowych tego miesiąca i mnoży przez liczbę dni objętych świadczeniem.

 


Sporządzenie decyzji i wydanie jej osobie ubiegającej się o pomoc społeczną.

 

Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji. Wszystkie decyzje o przyznaniu pomocy, a zwłaszcza o odmowie przyznania pomocy wydawane są w formie pisemnej. Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy socjalnej, poradnictwa, interwencji kryzysowej itp. - tu pomoc udzielana jest bez konieczności wydawania decyzji.
   - Do 30 dni od daty zgłoszenia, a więc wszczęcia postępowania - postępowanie w sprawie świadczeń z pomocy społecznej kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
   - W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej (bądź w przypadku braku kompletu dokumentów niezbędnych do zajęcia stanowiska) można wydać decyzję lub przedłużyć postępowanie o kolejne 30 dni.
   - Po upływie terminu wniesienia przez stronę odwołania (a więc po upływie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji) decyzja staje się: prawomocna, ostateczna i wykonalna.
   - Decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności - np. gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego, bądź też ze względu na wyjątkowo ważny interes strony.

 

 

Odwołania

 

Od decyzji wydanej przez MOPS w Imielinie służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach ul. Jagiellońska 25, za pośrednictwem tutejszego Ośrodka. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji przez osobę ubiegającą się o pomoc (stronę). Odwołanie może złożyć inna osoba za zgodą osoby strony.
   - Przed upływem terminu wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (a więc m.in. nie następuje wypłata przyznanego świadczenia pieniężnego). Wyjątkiem są decyzje, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności. W tym przypadku realizacja świadczenia przyznanego decyzją, następuje w terminie określonym w decyzji.
   - Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji (nie dotyczy decyzji z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności).
   - Jeżeli MOPS w Imielinie uzna, że odwołanie wniesione przez stronę, w całości zasługuje na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Jeśli tak się nie stanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, MOPS w Imielinie przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do SKO w Katowicach.
   - Organ odwoławczy (tj: SKO w Katowicach) wydaje decyzję, w której: utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję, uchyla ją w całości lub w części, umarza postępowanie odwoławczego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2009.175.1362).
    - albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (tj: MOPS w Imielinie). albo uchyla zaskarżoną decyzję w całości i przekazuje ją do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji (tj: MOPS w Imielinie).