Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Narodowy Spis Powszechny

 

           

 

 

 

                                           NARODOWY SPIS POWSZECHNY

 

 

W terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r. na terenie całego kraju zostanie przeprowadzony Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2011).

Termin, zakres tematyczny, organizację i sposób przeprowadzenia reguluje ustawa z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszań w 2011 roku.

Spis powszechny dostarczy najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności,
jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej,  a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Szczególną wagę w NSP 2011 przykłada się do pozyskania wiedzy na temat zmian zachodzących w procesach demograficznych m.in. z uwagi na wzmożone migracje ludności po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.


 Spis obejmie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami,  osoby niemające miejsca zamieszkania oraz  mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.
Po raz pierwszy spis ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej, bez użycia formularzy papierowych tzn.:
 -   od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku  każdy mieszkaniec może dokonać samospisu internetowego  -  po zalogowaniu się na stronie internetowej (www.spis.gov.pl,  www.stat.gov.pl) i po wykonaniu procedury uwierzytelniającej uzyskuje się dostęp do formularza elektronicznego i można go wypełniać przez 14 dni od pierwszego zalogowania,

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis telefonicznie, rejestrując na bieżąco odpowiedzi  w formularzach elektronicznych,
- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrzowie spisowi przeprowadzą wywiady w terenie.

Do zbierania danych z terenu Imielina jest wyznaczonych pięciu rachmistrzów.  Rachmistrz spisowy będzie nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną  i podpisem dyrektora urzędu. Tożsamość rachmistrza można potwierdzić w Gminnym Biurze Spisowym działającym przy Urzędzie Miasta Imielin (tel 032 22 54 124).  Informacje  zbierane  w  trakcie  wywiadu  będą  wprowadzana bezpośrednio do urządzenia przenośnego, w które będą wyposażeni rachmistrzowie.  Dane te będą  automatycznie kodowane i przekazywane do centralnej bazy danych ulokowanej poza ogólnodostępną siecią informatyczną.


W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych: stan i charakterystyka demograficzna ludności;  edukacja;  aktywność ekonomiczna osób;  dojazdy do pracy;  źródła utrzymania osób;  niepełnosprawność;  obywatelstwo;  migracje  wewnętrzne; migracje zagraniczne; narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne; wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego); gospodarstwa domowe i rodziny; stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. zobowiązuje wszystkich mieszkańców do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na część zadanych przez rachmistrza pytań  (pozostawania w związku nieformalnym, wyznania - przynależności wyznaniowej, liczby żywo urodzonych dzieci, planów prokreacyjnych, niepełnosprawności) mieszkańcy będą odpowiadać na zasadzie dobrowolności.


Dane te będą zbierane według stanu na dzień 31 marca 2011 na godz. 24.00.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie poprzedzony obchodem przedspisowym przeprowadzanym przez rachmistrzów spisowych w dniach od 1 do 17 marca 2011 r. W tym terminie rachmistrze spisowi zweryfikują wykaz adresowo-mieszkaniowy oraz mapę cyfrową pod względem kompletności budynków, zlokalizują brakujące punkty adresowe i uzupełnią o nie wykaz.
 

 

strony Urzędu Statystycznego:

 

http://www.stat.gov.pl/katow

http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm