Dziś jest: wtorek, 16 kwietnia 2024 Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Ważne

INFORMACJA - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

  

   I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zainteresowanych  dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 

w roku szkolnym 2023/2024

 

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placowek oświatowych  i z powrotem w roku szkolnym 2023/2024  prosi się rodziców lub opiekunów dzieci o składanie wniosków w sprawie zapewnienia dowozu zbiorowego lub o zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin pok. 36  w terminie  do  31 maja 2023 roku.

Informacja w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin tel: 32 22 54 136 lub 134 lub bezpośrednio w referacie pokój 36 lub 34 w godzinach pracy Urzędu.

 

Do pobrania

Wniosek w sprawie przewozu dziecka niepełnosprawnego

Upoważnienie własciciela samochodu do użytkowania go przez rodzica, opiekuna prawnego

Oświadczenie o powierzeniu innej osobie dowożenia dziecka

Zarządzenie Nr BM.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie: określenia zasad zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych organizowanego przez Miasto Imielin.

Klauzula informacyjna - dowóz ucznia niepełnosprawnego

 

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w  którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku
z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.