Dziś jest: piątek, 14 czerwca 2024 Imieniny: Bazylego, Elizy, Justyny

Ważne

Informacja Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r.

Katowice, 2022-10-18

Śląski Urząd Wojewódzki
40-032 Katowice
ul. Jagiellońska 25


Dane adresatów

Pan/Pani Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

IFVII.7154.10.2022

Informacja
 

Nawiązując do pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2022 r. znak: DBD.pp.071.148.2022 informuję, że na podstawie przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 13 października br. zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2015 poz. 187 z późn. zm.), termin na złożenie wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. za pośrednictwem elektronicznej aplikacji suszowej, został wydłużony do 31 października 2022 r. 

Równocześnie przepisami ww. rozporządzenia wprowadzono możliwość ubiegania się o pomoc finansową dla rodziny, której zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. w gospodarstwie rolnym szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Pomoc będzie udzielana w wysokości:
1) 10.000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,
2) 5.000 zł – w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% i nie mniej niż 1% średniej rocznej produkcji rolnej.

O pomoc można ubiegać się na wniosek złożony we właściwym biurze powiatowym Agencji
na formularzu udostępnionym przez ARiMR na jej stronie internetowej w nieprzekraczalnym
terminie do 15 listopada 2022 r.

Do wniosku m.in. będą musiały zostać dołączone m.in.:
1) kopia protokołu oszacowania szkód, lub
2) uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód albo wydruk kalkulacji oszacowania szkód.

Jednocześnie, uprzejmie proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych zamieszkujących na terenie danej gminy i o podjęcie niezbędnych działań, aby wszyscy producenci rolni, w których gospodarstwach oszacowane zostały szkody spowodowane tegorocznymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi otrzymali protokoły oszacowania szkód w terminie umożliwiającym terminowe złożenie wniosku o przedmiotową pomoc.

Podpisy elektroniczne

Dokument został podpisany,
aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data złożenia podpisu: 2022-10-18T11:58:46.816Z
Podpis elektroniczny