Dziś jest: sobota, 02 marca 2024 Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Ważne

INFORMACJA na temat stypendiów naukowych

I N F O R M A C J A

 

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą
Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku i Uchwałą
Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2022/2023

został :

  1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanym przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia.

  2. Laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanych przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN
    w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji, lub osoby zgłaszającej (nazwa, lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,

  2. dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające,
    że uczeń jest laureatem lub finalistą,

  3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin, ul. Imielińska 81 (Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 15, parter) w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 36) telefon 32 22 54 136.

 

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

Imielin, sierpnień 2022r.