Dziś jest: niedziela, 26 września 2021 Imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji

Ważne

Stypendia naukowe w roku szkolnym 2021/2022.

 

I N F O R M A C J A

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych  i szkół ponadpodstawowych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą  (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2021/2022

został :

  1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia.

  2. Laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanych przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji, lub osoby zgłaszającej (nazwa, lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia    za dany rok szkolny,
  2. dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,
  3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin (Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 15, parter) w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

 

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34) telefon 32 22 54 134.

 

 

Burmistrz Miasta Imielin 
mgr inż. Jan Chwiędacz

                  

Imielin, 26 sierpnia 2021r.

 

Plik do pobrania :

Informacja

Wniosek

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Uchwały w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin i zmiany do tych uchwał :

 

Uchwała Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku

Uchwała Nr XXII/100/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XII/61/2011 Rady Miasta Imielin z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolionych uczniów przez miasto Imielin