Dziś jest: wtorek, 27 lipca 2021 Imieniny: Aureliusza, Natalii, Rudolfa

Ważne

INFORMACJA - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

   I n f o r m a c j a

Dla rodziców / opiekunów prawnych dzieci niepełnosprawnych

Zainteresowanych  dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych 

W roku szkolnym 2021/2022

 

Prosimy o składanie wniosków przez osoby, które korzystają, lub będą korzystać z dowozu organizowanego przez gminę, lub na podstawie umowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.910
z późn. zm), obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Miasta Imielin a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placowek oświatowych  i z powrotem w roku szkolnym 2021/2022  prosi się rodziców lub opiekunów dzieci o składanie wniosków w sprawie zapewnienia dowozu zbiorowego lub o zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Imielin pok. 15  w terminie od 14 czerwca do  30 czerwca 2021 roku.

Informacja w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin tel: 32 22 54 136 lub 134 lub bezpośrednio w referacie pokój 36 lub 34 w godzinach pracy Urzędu.

 

Do pobrania

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 

Zarządzenie Nr BM.0050.59.2020 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 28 sierpnia 2020 roku w sprawie: określenia zasad zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych organizowanego przez Miasto Imielin.

Klauzula informacyjna - dowóz ucznia niepełnosprawnego

 

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w  którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku
z art. 127 ustawy);

4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

 b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.