Dziś jest: piątek, 21 lutego 2020 Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Ważne

Uwaga! Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2019r.

 

ZAWIADOMIENIE


Na postawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta Imielin zawiadamia, że w dniu 30 stycznia 2019 r. Rada Miasta Imielin podjęła uchwałę Nr IV/25/2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Od 1 marca 2019 r. na terenie miasta Imielin obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty od osoby za 1 miesiąc wynosi:

- 14 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

- 28 zł - jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i odpady te są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, stawka opłaty za pojemnik lub kontener wynosi:
- o pojemności 120l - 34 zł,
- o pojemności 140l - 40 zł,
- o pojemności 240l - 68 zł,
- o pojemności 1100l - 240 zł,
- o pojemności 7000l - 550 zł.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne i odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, stawka opłaty za pojemnik lub kontener wynosi:

- o pojemności 120l - 17 zł,
- o pojemności 140l - 20 zł,
- o pojemności 240l - 34 zł,
- o pojemności 1100l - 120 zł,
- o pojemności 7000l - 500 zł.

   Roczna ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:
- 180 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 360 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.


Każdy właściciel nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzymuje z urzędu zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty, do wysokości stawek obowiązujących od dnia 1 marca 2019 r.


UCHWAŁA NR IV/25/2019 RADY MIASTA IMIELIN z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty