Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Fundusz Solidarnościowy

Nabór do Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2024 r. Miasto Imielin otrzymało 161.160,00 zł, całkowita wartość wynosi 161.160,00 zł.

 

W związku z procedowaniem umowy dotyczącej realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, Miasto Imielin rozpoczyna  nabór uczestników do udziału w Programie.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi;

oraz spełniających warunek:

  • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego. W pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodziny / opiekunów osób spełniających w/w kryterium i jednocześnie nie korzystających z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, ze środowiskowego domu samopomocy, z dziennego domu samopomocy, z warsztatu terapii zajęciowej lub niezatrudnionych, uczących się lub studiujących.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Gmina w pierwszej kolejności umożliwi osobie z niepełnosprawnością lub członkom rodziny/ opiekunom sprawującym bezpośrednią upiekę nad osobą z niepełnosprawnością wskazania przez osobę niepełnosprawną lub członka rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej oraz wybór miejsca. Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone przez osoby niebędące członkami rodziny osoby z niepełnosprawnością, opiekunami osoby z niepełnosprawnością lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z osobą z niepełnosprawnością, które:

1) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu potwierdzone pisemnym oświadczeniem, lub

3) zostaną wskazane przez uczestnika Programu w Karcie zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024,

Od osoby świadczącej usługę opieki wytchnieniowej wymagane są także:

1) zaświadczenie o niekaralności;

2) informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemna akceptacja osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 - będzie realizowany do grudnia 2024r.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielinie, ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres biuro@mopsimielin.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie pod numerem telefonu 32 22-55-746  w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00; wtorek- czwartek od 7.30 do 15.30; piątek od 7.30 do 14.00.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • podpisane formularze klauzuli informacyjnej RODO (zał. nr 3);
  • oświadczenie o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (zał. nr 4);
  • oświadczenie uczestnika Programu (zał. nr 5)

 Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024 zawierającym szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji uczestników"  oraz klauzulami informacyjnymi stanowiącymi załączniki nr 3

Załączniki