Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Fundusz Solidarnościowy

PROGRAM "OPIEKA WYTCHNIENIOWA"- EDYCJA 2023

Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu w roku 2023 r. Miasto Imielin otrzymało 138.720,00 zł, całkowita wartość wynosi 138.720,00 zł.

W związku z procedowaniem umowy dotyczącej realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego, Miasto Imielin rozpoczyna  nabór uczestników do udziału w Programie.

Celem programu jest zapewnienie członkom rodzin, opiekunom osób niepełnosprawnych, wsparcia w opiece nad osobą niepełnosprawną  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Program jest skierowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dzieckiem z orzeczenie o niepełnosprawności;
  • dorosłymi osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi;

oraz spełniających warunek:

  • zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowanie całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną, która stale przebywa w domu , tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego.

 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.

Istnieje możliwość wskazania przez osobę niepełnosprawną lub członka rodziny/opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej. Usługi te mogą być świadczone przez osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym  do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej lub osoby posiadające, co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym, w tym np: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu itp. W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć Oświadczenie  o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej -  druk w załączeniu załącznik 5 oraz załącznik nr 6.

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023- będzie realizowany do grudnia 2023r.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne.

Zgłoszenia przyjmowane są w  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Imielinie, ul. Imielińska 87, 41-407 Imielin, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub na adres biuro@mopsimielin.pl.

Bliższe informacje można uzyskać w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie pod numerem telefonu 32 22-55-746  w godzinach: poniedziałek od 7.30 do 17.00; wtorek- czwartek od 7.30 do 15.30; piątek od 7.30 do 14.00.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
  • kartą pomiaru niezależności funkcjonalnej (zał. nr 2);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • podpisane formularze klauzuli informacyjnej RODO (zał. nr 3 i 4 );
  • oświadczenie o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej (zał. nr 5)

Osoby chętne do wzięcia udziału w Programie powinny zapoznać się z treścią Programu "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2023 zawierającym szczegółowe informacje o zasadach kwalifikacji uczestników"  oraz klauzulami informacyjnymi stanowiącymi załączniki nr 3 i 4.

 

Załączniki