Dziś jest: poniedziałek, 15 lipca 2024 Imieniny: Henryka, Igi, Włodzimierza

Aktualności

Bon energetyczny 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie informuje, iż od dnia 1 sierpnia 2024 r. będzie można pobierać i składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz.U. z 2024r., poz. 859). Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym gospodarstwu domowemu za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31.12.2024 r. i będzie wypłacany jednorazowo niezwłocznie po jego przyznaniu.

Podstawową przesłanką nabycia prawa do bonu energetycznego są dochody gospodarstwa domowego z roku 2023 -w przypadku osoby samotnie gospodarującej kryterium dochodowe wynosi 2.500 zł, a w przypadku gospodarstwa wieloosobowego jest to kwota 1.700 zł w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. W przypadku przekroczenia w/w kryterium istnieje możliwość nabycia prawa do bonu w wysokości różnicy pomiędzy kwotą bonu dla danego gospodarstwa domowego a kwotą, o którą dochód przekroczył kryterium ustawowe (tzw. zasada złotówka za złotówkę), przy czym kwota pozostająca do wypłaty nie może być niższa niż 20 zł.

Wysokość bonu uzależniona została od liczby członków gospodarstwa domowego - im wyższa liczba członków gospodarstwa tym wyższy bon (liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego ustalana jest na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego). Ponadto dla gospodarstw domowych, w których główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bon energetyczny przysługuje w podwyższonej wysokości. W związku z powyższym, w przypadku spełnienia w/w kryterium dochodowego wysokość bonu kształtuje się następująco:

•     300 zł lub 600 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego,

•     400 zł lub 800 zł w przypadku gospodarstwa domowego 2-3 osobowego,

•     500 zł lub 1.000 zł w przypadku gospodarstwa domowego 4-5 osobowego,

•     600 zł lub 1.200 zł w przypadku gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób.

 

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (tj. między innymi kwalifikowanego podpisu elektronicznego, uwierzytelnienia z wykorzystaniem profilu zaufanego lub poprzez aplikację mObywatel). Wnioski złożone po dniu 30.09.2024 r. będą pozostawione bez rozpoznania. 

Wzór wniosku o wypłatę bonu energetycznego, jest dostępny w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie oraz na stronie internetowej  Ośrodka. 

Informujemy ponadto, iż zgodnie z zapisami ustawowymi dokonując weryfikacji wniosku o wypłatę bonu energetycznego Organ jest zobowiązany uwzględnić w szczególności:

•     informacje wynikające z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

•     informacje uzyskane w związku z postępowaniem o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, dodatku osłonowego, dodatku mieszkaniowego i dodatku elektrycznego,

•     dane zgromadzone w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od daty jego prawidłowego złożenia, a przyznanie bonu nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Dodatkowo wnioskodawca może jednorazowo wystąpić o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od daty otrzymania bonu.

 

Załączniki