Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Aktualności

INFORMACJA - dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

I N F O R M A C J A

DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zainteresowanych dowozem dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

w roku szkolnym 2024/2025
 

W związku z koniecznością ogłoszenia przetargu na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Imielina wraz z opieką do placowek oświatowych i z powrotem w roku szkolnym 2024/2025 prosi się rodziców lub opiekunów dzieci o składanie wniosków w sprawie zapewnienia dowozu zbiorowego lub o zwrot kosztów przejazdu dziecka i jego opiekuna, wraz z wymaganymi dokumentami w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin pok. 36 w terminie do 31 maja 2024 roku.

Informacja w Referacie Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin tel: 32 22 54 136 lub 134 lub bezpośrednio w referacie pokój 36 w godzinach pracy Urzędu.

 

Do pobrania

 

Wniosek w sprawie przewozu dziecka niepełnosprawnego.

 

Zarządzenie Nr BM.0050.16.2023 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie: określenia zasad zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych organizowanego przez Miasto Imielin.

 

 

Klauzula informacyjna w sprawie dowozu dziecka niepełnosprawnego

 

Oświadczenie o powierzeniu innej osobie dowożenia dziecka

 

Upoważnienie własciciela samochodu do użytkowania go przez rodzica, opiekuna prawnego

 

 

Bezpłatny dowóz przysługuje:

1) niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) uczniom niepełnosprawnyym, których kształcenia i wychowanie odbywa się na podstawie
art. 127 ustawy Prawo oświatowe do najbliższej szkoły podstawowej;

4) uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym lub znacznym do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia,

5) dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z których jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna

b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.