Dziś jest: wtorek, 16 kwietnia 2024 Imieniny: Bernarda, Biruty, Erwina

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin


 

Imielin, dnia 14 marca 2024 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.64.2024

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 21 marca 2024 roku

o godz. 15:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2024 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027.

6) Przyjęcie:

a) raportu z wykonania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2023 rok oraz efektów jego

realizacji,

b) sprawozdania z realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie za 2023 rok,

c) sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2023 roku,

d) sprawozdania z realizacji gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Imielin za 2023 rok,

e) sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie za 2023 rok.

7) Planowana działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Imielinie na 2024 rok.

8) Sprawozdanie z działalności Rady Społecznej SP ZOZ w Imielinie.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Imielin,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, nieruchomości położonych przy ul. Nowozachęty oraz przy ul. Piotra Ściegiennego w Imielinie,

c) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Imielin,

d) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2028,

e) w sprawie zmian budżetu miasta na 2024 rok.

10) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Łukasza Kusaka o wyrażenie poparcia dla petycji mieszkańców

Małopolski, skierowanej do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Projekt uchwały wnoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Imielin”.

14) Sprawy bieżące Rady Miasta.

15) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

 

Tadeusz Hericht