Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Imielin, dnia 21 lutego 2024 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.63.2024

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 28 lutego 2024 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 24 stycznia 2024 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu, prowadzonych przez miasto Imielin w 2023 roku.

6) Kultura w mieście:

a) sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie za 2023 rok,

b) plan działalności Miejskiego Centrum Kultury w Imielinie na 2024 rok.

7) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2024 roku – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2024 roku”.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji.

9) Projekt uchwały wnoszony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie rozpatrzenia petycji Pana Łukasza Kusaka o wyrażenie poparcia dla petycji mieszkańców Małopolski, skierowanej do Ministra Infrastruktury w sprawie budowy nowego, bezpośredniego połączenia drogowego pomiędzy obwodnicą Krakowa i obwodnicą Skawiny.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

 

Tadeusz Hericht