Dziś jest: sobota, 02 marca 2024 Imieniny: Halszki, Heleny, Karola

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin


 

Imielin, dnia 17 stycznia 2024 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.62.2024

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 24 stycznia 2024 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2023 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na okres od stycznia do kwietnia 2024 roku.

6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na okres od stycznia do kwietnia 2024 roku:

a) projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na okres od 01 stycznia do 31 marca 2024 roku,

b) Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na okres od stycznia do kwietnia 2024 roku,

c) Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na okres od stycznia do kwietnia 2024 roku.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2023 roku.

8) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w roku 2023.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin nieruchomości położonej przy ul. Sapety 1 w Imielinie z przeznaczeniem na realizację

celu publicznego,

b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin nieruchomości położonej przy ul. Wąskiej 2 w Imielinie z przeznaczeniem na realizację

celu publicznego,

c) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin nieruchomości o pow. 0,0101 ha, położonej przy ul. Kusocińskiego w Imielinie

z przeznaczeniem na realizację celu publicznego,

d) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin nieruchomości o pow. 0,0112 ha, położonej przy ul. Kusocińskiego w Imielinie

z przeznaczeniem na realizację celu publicznego,

e) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Imielinie przy ul. Piotra Ściegiennego,

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości położonych przy ul. Nowozachęty w Imielinie.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

 

Tadeusz Hericht