Dziś jest: wtorek, 28 listopada 2023 Imieniny: Jakuba, Stefana, Romy

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

                                                            Imielin, dnia 23 października 2023 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.59.2023

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz.40 z późn.zm.) zwołuję na dzień 30 października 2023 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 września 2023 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.

6) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego – część A ,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości położonej w rejonie ul. Satelickiej w Imielinie,

c) w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok,

d) w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Imielinie,

e) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin,

f) w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Seniora i połączenie go z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Imielinie,

g) w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020 roku w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi,

h) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

i) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,

j) w sprawie opłaty targowej,

k) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027,

l) w sprawie zmian budżetu miasta na 2023 rok.

7) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych Radnych.

8) Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych składanych Burmistrzowi Miasta Imielin.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht