Dziś jest: wtorek, 30 listopada 2021 Imieniny: Andrzeja, Maury, Ondraszka

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Zwyczajna Sesja Rady Miasta Imielin - 24 listopada 2021 roku

Imielin, dnia 17 listopada 2021 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.37.2021


O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372 ) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn.zm. )


z w o ł u j ę:

 

w dniu 24 listopada 2021 r. o godz. 16:15 w sali sesyjnej Nr 11 w Urzędzie Miasta Imielin oraz zdalnie, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 27 października 2021 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Imielin na rok 2022.

6) Sprawozdanie z przebiegu realizacji Strategii Rozwoju Miasta Imielin w latach 2011-2020.

7) Promocja miasta.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Przewodniczącego Rady Miasta Imielin:

a) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Imielin,

b) w sprawie zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Imielin,

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas

oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ulicy Św. Brata Alberta w Imielinie,

z przeznaczeniem na cele rolne,

c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Imielin dla obszaru położonego w rejonie ul. Biskupa Stanisława

Adamskiego,

d) w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych budżetu miasta Imielin niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2026,

f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok,

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.


Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin
Tadeusz Hericht