Dziś jest: piątek, 27 listopada 2020 Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Imielin, dnia 18 listopada 2020 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.23.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 roku, poz. 1842 z późn.zm.)

z w o ł u j ę:

w dniu 25 listopada 2020 r. o godz. 16:15 Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin w zdalnym trybie obradowania z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 28 października 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Imielin na rok 2021.

6) Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Imielin na lata 2021-2024.

7) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin – teksty jednolite.

Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego i Nowozachęty.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,

b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Wandy w Imielinie, z przeznaczeniem na cele określone w "Statucie Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielinie",

c) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, nieruchomości położonej przy ul. Św.Brata Alberta w Imielinie, z przeznaczeniem na działalność hurtową oraz parking,

d) w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/251/2018 Rady Miasta Imielin z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w ramach pomocy de minimis,

e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026,

f) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok,

g) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Imielin oraz określenie warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

h) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,

i) w sprawie zmiany Uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht