Dziś jest: środa, 23 września 2020 Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli

Aktualności

Stypendia naukowe w roku szkolnym 2020/2021

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

Uczniowie , mieszkańcy Imielina uczęszczający dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, kończących się egzaminem dojrzałości – maturą (z wyjątkiem uczniów klas I –III szkoły podstawowej) mogą się ubiegać o stypendia naukowe.

Stypendia zostaną przyznawane na podstawie Uchwały Nr XXI/92/2008 Rady Miasta Imielin z dnia 27 czerwca 2008r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasta Imielin.

O stypendium może się ubiegać uczeń, który w roku szkolnym 2019/2020 został :

  1. Laureatem, lub finalistą konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim organizowanych przez kuratorium oświaty, lub z jego upoważnienia.

  2. Laureatem, lub finalistą olimpiady przedmiotowej na szczeblu ogólnopolskim organizowanych przez komitety główne olimpiad przedmiotowych z listy MEN w danym roku szkolnym.

Wniosek o stypendium winien zawierać: dane instytucji, lub osoby zgłaszającej (nazwa, lub imię i nazwisko osoby oraz adres), dane kandydata (imię i nazwisko, adres), uzasadnienie

Do wniosku o stypendium powinny być dołączone następujące dokumenty:

  1. potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia świadectwa ucznia za dany rok szkolny,

  2. dokumenty lub ich kserokopie (potwierdzone za zgodność) potwierdzające, że uczeń jest laureatem lub finalistą,

  3. zaświadczenie o kontynuowaniu nauki.

 

Wnioski o stypendium należy składać w Urzędzie Miasta Imielin (Biuro Obsługi Mieszkańca, pok. 15, parter) w terminie do dnia 30 września bieżącego roku.

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34,) telefon 32 22 54 134.

 

Burmistrz Miasta Imielin

mgr inż. Jan Chwiędacz

 

 

Imielin, 24 sierpnia 2020r.

 

Plik do pobrania :

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja edytowalna.

Wniosek o przyznanie stypendium naukowego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów przez miasto Imielin- wersja* pdf

 

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych