Dziś jest: piątek, 07 sierpnia 2020 Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Aktualności

ZAWIADOMIENIE o zmianie nazwy ulicy z „Jana Brzozy” na „Brzozową”

 

ZAWIADOMIENIE

o zmianie nazwy ulicy z „Jana Brzozy” na „Brzozową”

 

Burmistrz Miasta Imielin informuje, że w dniu 10 lipca br. Wojewoda Śląski wydał zarządzenie zastępcze Nr NPII.4131.4.3.2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy z „Jana Brzozy” na „Brzozową”. Przedmiotowe zarządzenie zastępcze zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 13.07.2020 r. pod poz. 5630 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia, tj. od 28 lipca 2020 r.

Wojewoda Śląski dokonał zmiany nazwy ulicy „Jana Brzozy” na ulicę „Brzozową” na podstawie art. 6 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzań użyteczności publicznej oraz pomniki (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1103), dalej jako „ustawa”.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 powołanej ustawy nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować.

W związku z dokonaną zmianą nazwy ulicy poniżej podaję najistotniejsze informacje odnośnie zmiany danych adresowych dla mieszkańców zameldowanych przy ulicy Jana Brzozy oraz właścicieli nieruchomości położonych przy tej ulicy.

 

Informacje ogólne

 • w oparciu o art. 5 ustawy zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową,
 • pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Sprawy meldunkowe

 • zmiana adresu zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest z urzędu, nie ma konieczności składania dodatkowych wniosków o aktualizację przedmiotowych danych,
 • nie ma obowiązku wymiany dowodu osobistego.

Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami

 • nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami przez mieszkańców, zmiana zostanie dokonana z urzędu.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości

 • nie ma konieczności składania aktualizacji danych adresowych w deklaracji podatkowej, powyższa zmiana zostanie dokonana z urzędu.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Bieruniu

 • dane o położeniu nieruchomości zostaną z urzędu zaktualizowane w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, właściciele zobowiązani są jednak do złożenia wniosku o aktualizację danych dotyczących miejsca zamieszkania właścicieli – wniosek jest bezpłatny,
 • Starostwo Powiatowe prześle naniesione w ewidencji gruntów i budynków zmiany dotyczące położenia nieruchomości do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Mysłowicach oraz do Urzędu Statystycznego.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu, filia w Lędzinach

 • nie ma obowiązku wymiany dokumentu prawa jazdy, natomiast osoby chcące wymienić prawo jazdy składają stosowny wniosek w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bieruniu bądź w filii w Lędzinach – wydanie nowego prawa jazdy na podstawie ustawy jest bezpłatne,
 • należy wymienić dowód rejestracyjny, jego wymiana nie podlega opłacie skarbowej.

Urząd Skarbowy w Tychach

 • zmiana adresu zamieszkania zostanie dokonana z urzędu, po otrzymaniu stosownej informacji z Urzędu Miasta Imielin,
 • przy najbliższym kontakcie z Urzędem Skarbowym należy posługiwać się już właściwym adresem zameldowania.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 • osoby będące pracownikami powinny poinformować pracodawcę o konieczności aktualizacji danych osobowych w ZUS,
 • osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych na stosownych formularzach:
 • osoby pobierające świadczenie emerytalne – druk EZP
 • osoby, które nie posiadają pracodawcy, a pobierają z ZUS np. zasiłek macierzyński, chorobowy – druk US-13.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 • osoby pobierające świadczenia i podlegające ubezpieczeniu KRUS powinny zgłosić zmianę danych adresowych w dowolnej formie pisemnej do KRUS.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):

 • osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są zgłosić zmianę adresu poprzez złożenie stosownego wniosku w Urzędzie Miasta Imielin, Referacie Spraw Obywatelskich lub w formie internetowej, celem zaktualizowania adresu zamieszkania i zameldowania, względnie miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

Narodowy Fundusz Zdrowia

 • w przychodniach lekarskich przy najbliższym kontakcie należy zgłosić zmianę adresu zamieszkania,
 • na karcie NFZ nie widnieje obecnie adres zamieszkania, nie ma konieczności jej wymiany, w przypadku chęci zaktualizowania danych zapisanych na karcie NZF należy udać się do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia celem jej wymiany (najbliższy oddział NZF znajduje się w Tychach, ul. Grota Roweckiego 42).

 

Miejska Spółka Komunalna w Imielnie

 • w celu aktualizacji danych adresowych należy zgłosić się do Biura Obsługi Miejskiej Spółki Komunalnej w Imielnie przy ul. Imielińskiej 87.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielnie

 • nie ma konieczności zgłaszania zmiany w MOPS, aktualizacja zostanie dokonana z urzędu,
 • przy najbliższym kontakcie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej należy posługiwać się już nową nazwą ulicy.

Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, szkoły, przedszkola i inne :

 • należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnionych przez dany podmiot, a w przypadku braku takiego formularza, poprzez złożenia oświadczenia w formie pisemnej.

Wymiana tabliczek z nazwą ulicy

 • za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta Imielin,
 • za wymianę tabliczki z nazwą ulicy i numerem porządkowym znajdującej się na posesji odpowiada właściciel.

Mieszkańcy ulicy ponoszą koszty związane m.in. z wymianą pieczątek firmowych, wizytówek, koszty zmian ogłoszeń i reklam itp.

Urząd Miasta Imielin poinformuje najważniejsze instytucje o zmianie nazwy ulicy na podstawie wydanego przez Wojewodę Śląskiego zarządzenia zastępczego.

W przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy, należy złożyć w Urzędzie Miasta Imielin wniosek o wydanie ww. zaświadczenia. Przedmiotowe zaświadczenie nie podlega opłacie skarbowej.

Pełna treść zarządzenia zastępczego Wojewody Śląskiego w powyższej sprawie dostępna jest na stronie internetowej www.imielin.pl oraz bip.imielin.pl

Wszelkie informacje udzielane są pod numerem telefonu 32/ 225 41 41 lub 32/225 41 38.

 

Do pobrania :

 

Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.4.3.2020 w sprawie zmiany nazwy ulicy z „Jana Brzozy” na „Brzozową”.

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Imielin o zmianie nazwy ulicy.