Dziś jest: środa, 01 kwietnia 2020 Imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Imielin, dnia 18 lutego 2020 roku.

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.16.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 25 lutego 2020 roku (WTOREK) o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 29 stycznia 2020 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Ocena realizacji Programu współpracy Miasta Imielin z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok oraz informacja na temat planowanej realizacji Programu w 2020 roku.

6) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez miasto Imielin w 2019 roku.

7) Kultura w mieście:

a) Sprawozdanie z działalności Miejskiego Centrum Kultury za 2019 rok,

b) Plan działalności Miejskiego Centrum Kultury na 2020 rok.

8) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na 2020 rok – projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Imielin w 2020 roku".

9) Sprawozdanie z działalności Miejskiej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. w Imielinie za 2019 rok.

10) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Imielinie,

b) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2020-2022,

c) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,

d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat, dla nieruchomości położonych przy ul. Satelickiej oraz w rejonie Golcówki w Imielinie,

e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Imielin prawa użytkowania wieczystego działki nr 1801/184 i części działki nr 1802/184 położonych przy ul. Józefa Hallera w Imielinie z przeznaczeniem na cel publiczny,

f) w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.

11) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

12) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

13) Sprawy bieżące Rady Miasta.

14) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht