Dziś jest: czwartek, 02 lipca 2020 Imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Imielin, dnia 22 stycznia 2020 roku.

 

 

Rada Miasta Imielin

RM.0002.15.2020

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506 z późn.zm.) zwołuję w dniu 29 stycznia 2020 roku o godz. 16:15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2019 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2020 rok.

6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2020 rok:

- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

- Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na 2020 rok,

- Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na 2020 rok.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2019 roku.

8) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin dla obszaru "WIOSKI POŁUDNIE" – część A,

b) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na własność Gminy Imielin działek nr 1828/41; 1834/35; 1832/35; 1830/35 położonych w rejonie ul. Biskupa Stanisława Adamskiego w Imielinie z przeznaczeniem na cel publiczny,

c) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko-Lędzińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby przebudowy drogi powiatowej 5916S, ul. Satelickiej w Imielinie w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego,

d) w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok.

9) Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z działalności w roku 2019.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.

 

Obrady będą transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht