Dziś jest: wtorek, 01 grudnia 2020 Imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza

Aktualności

Nowe zapisy ustawy "śmieciowej".

 

Od 6.09.2019 r., w związku z nowelizacją przepisów obowiązują nowe zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. Z 2019 r. poz. 2010), mieszkańcy mają więcej czasu na zgłaszanie zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak:

 

1. do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, zgłaszamy: wyprowadzkę z nieruchomości, urodzenie dziecka, zamieszkanie nowej osoby,

2. do 6 miesięcy od dnia zdarzenia, zgłaszamy śmierć mieszkańca.

Niezmieniony został 14 dniowy termin obowiązkowego zgłoszenia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości.

 

Zgodnie z aktualnymi przepisami wszystkie odpady komunalne mają być gromadzone w sposób selektywny. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym fakcie gminę oraz właściciela nieruchomości.

 

Zmiany dotyczą także właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (działalność gospodarcza), obecnie firmy  przystępują dobrowolnie do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy.