Dziś jest: wtorek, 21 stycznia 2020 Imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory

Aktualności

I Przetarg ustny nieograniczony na gminne działki

 

Na sprzedaż w formie przetargu przeznaczone zostały trzy niezabudowane nieruchomości, położone w Imielinie przy ul. Sokolej i Drzymały

L.p.

Działka nr

Pow.            

działki (m2)

Cena wywoławcza

(zł netto)

Wadium        

(zł)

Położenie     

 

Księga   wieczysta

1

1082/329

1094/329

514 m2

401 m²

 

123.000,00

 

12.000,00

ul. Sokola

 

KA1L/00041252/3

KA1L/00017763/1

2

1083/329

1095/329

592 m2 453 m²

 

141.000,00

14.000,00

ul. Sokola

KA1L/00041252/3

KA1L/00017763/1

 

3

109

640 m2

81.000,00

8.000,00

ul.Drzymały

KA1L/00047027/9

 
 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta Imielin nr XXVIII/175/2013 z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Imielin w rejonie ulic Wyzwolenia, Ściegiennego, Poniatowskiego, Nowozachęty (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 15 marca 2013 r. poz.2474), działki nr 1082/329 i 1094/329 oraz 1083/329 i 1095/329 zostały określone jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej C.3MN. Działki położone są w granicy terenu górniczego „Imielin I”.

Do wylicytowanej ceny sprzedaży gruntu będzie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Działka nr 109 o powierzchni 640 m² położona przy ul. Drzymały nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jej zabudowa może nastąpić po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Sprzedaż tej działki nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Działki objęte postępowaniem przetargowym nie są przedmiotem zobowiązań i obciążeń i mają bezpośredni dostęp do drogi publicznej gminnej.

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Imielin, w dniu 17.10.2019 r. o godz.12 00 w pokoju nr 11

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w wysokości określonej w tabeli, dla każdej licytowanej działki osobno do dnia 11.10.2019 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 88 1240 4227 1111 0000 4843 9835. Za datę wpłaty uznaje się dzień wpływu środków na wskazany nr rachunku bankowego.

Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wygrywający przetarg jest związany ofertą do upływu terminu zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu, na wskazane konto. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli wygrywający przetarg nie przystąpi do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami minął dnia 06.09.2019 r.

Cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości.

Burmistrz Miasta Imielin zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu:

  • dokument tożsamości

  • w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania uczestnika - notarialne pełnomocnictwo do reprezentacji

  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r.,poz.1490 )

  • pisemną zgodę współmałżonka na odpłatne nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego

  • przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U.z 2017 r., poz. 2278 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

  • Oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym również udostępnienie do publicznej wiadomości w zakresie zbycia przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu

Niniejsze ogłoszenie jest zamieszczone na stronie internetowej www.imielin.pl – ogłoszenia urzędowe, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Imielin. Ponadto wyciąg z ogłoszenia zamieszcza się w prasie.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Geodezji ( pokój 38 ) lub telefonicznie 32 2254139 lub 32 2254138 w godzinach od 7 30 do 17 00 w poniedziałek, we wtorek do czwartku do godz 15³º , w piątek do godz. 14 00.

 

do pobrania :

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Imielin o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż  niezabudowanych nieruchomości, położonych w Imielinie przy ul. Sokolej i Drzymały.