Dziś jest: niedziela, 15 września 2019 Imieniny: Albina, Lolity, Ronalda

Aktualności

Zostań ławnikiem na kadencję 2020-2023

INFORMACJA RADY MIASTA IMIELIN

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników

do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mysłowicach

 

W 2019 roku odbędą się wybory ławników sądowych na kadencję 2020-2023, w związku z tym Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach poinformował Radę Miasta Imielin o liczbie ławników, jaka winna być wybrana z obszaru Imielina:

I. do Sądu Okręgowego w Katowicach w liczbie 4 ławników, w tym:

- 3 ławników do orzekania w sprawach karnych,

- 1 ławnik do orzekania w sprawach rodzinnych;

II. do Sądu Rejonowego w Mysłowicach w liczbie 2 ławników, w tym:

- 2 ławników do orzekania w sprawach rodzinnych.

 

Rada Miasta Imielin na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz.52 z późn. zm.) do końca października 2019 r. wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach i Sądu Rejonowego w Mysłowicach.

Zgodnie z art. 158 i art. 159 ww. ustawy:

Ławnikiem może być ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

 • jest nieskazitelnego charakteru;

 • ukończył 30 lat;

 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 • nie przekroczył 70 lat;

 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;

 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;

 • duchowni;

 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

 • funkcjonariusze Służby Więziennej;

 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgodnie z art. 162 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Imielin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Imielina.

 

Kandydatów należy zgłaszać do Biura Rady – Urząd Miasta Imielin pokój nr 20, w godzinach pracy Urzędu Miasta, w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku.

 

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na druku: KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczącą zgłoszonej osoby;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo

ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,

że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki

zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej

opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 357 z późn.zm.), stwierdzające brak

przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydawanie dowodu osobistego.

W przypadku zgłoszenia kandydata przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

 

Do karty zgłoszenia na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób, zwierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszającej kandydata. Uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

 

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Informację z Krajowego Rejestru Karnego można uzyskać w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Andrzeja 16/18.

 

Karty zgłoszenia kandydata na ławnika oraz wzory oświadczeń i listy osób popierających kandydata można otrzymać w Urzędzie Miasta Imielin pokój nr 20 lub dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Imielin.

Informacji związanych z wyborami ławników udziela Sekretarz Miasta tel. 32 225 41 14 lub Biuro Rady tel. 32 225 41 12.

 

dopobrania :

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

Informacja dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Wzór listy osób zgłaszających kandydata na ławnika

Wzory oświadczeń

Klauzla informacyjna dla kandydatów na ławników