Dziś jest: piątek, 21 lutego 2020 Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Aktualności

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego- AKTUALIZACJA

przydatne informacje:

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 
 
 
Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?
 
Aby dostać pracę w komisji wyborczej należy zgłosić się do pełnomocnika danego komitetu wyborczego. Komitety wyborcze i ich pełnomocników poznamy do 6 kwietnia. Dane komitetów wyborczych dostepne bedą na stronie Państwowej komisji wyborczej.
 
Kto może zgłosić kandydata do komisji?

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego. Zgłoszenia kandydatów dokonuje on na druku stanowiącym załącznik do uchwały PKW.

Zgłoszenie musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.
Kto powołuje?

Komisje obwodowe powołują komisarze wyborczy, zgodnie z właściwością terytorialną określoną w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej. Czynności związane z powoływaniem komisji wykonują komisarze, urzędnicy wyborczy oraz urzędy gmin, działające w ramach obsługi urzędnika wyborczego.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.
 

Kto może być kandydatem?

Kandydatem do składu komisji może być osoba która: jest obywatelem polskim; najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat; nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Członkiem komisji nie mogą być też bliscy krewni i powinowaci kandydatów startujących w okręgu dla którego właściwa jest dana komisja. W komisji nie mogą zasiadać w tej sytuacji małżonkowie kandydatów, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, a także małżonkowie zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

Kto może zgłosić kandydata do komisji?

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego. Zgłoszenie musi być dokonane najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, w godzinach pracy urzędu gminy.

Zgłoszenie kandydatów na członków komisji może dotyczyć więcej niż jednej komisji w danej gminie, ale jednej komisji pełnomocnik wyborczy może zgłosić więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.

Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców.

Zgłoszenia wyborców przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy, który dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Urząd gminy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia wprowadza dane zgłoszonych kandydatów do systemu informatycznego Wsparcie Organów Wyborczych (WOW) i, w miarę wpływu zgłoszeń, sporządza, odrębnie dla każdego obwodu głosowania, wykaz zgłoszonych kandydatów na członków komisji.

Podobnie po wyłonieniu składu komisji niezwłocznie podaje się tę wiadomość do publicznej wiadomości, przez wywieszenie w urzędzie gminy oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej postanowienia właściwego komisarza wyborczego o powołaniu komisji. Postanowienie to umieszcza się również na stronie internetowej delegatury Krajowego Biura Wyborczego.

Ile będzie można zarobić w komisji wyborczej?

Dieta dla członków obwodowych komisji wyborczych wyniesie 350 zł, o 50 zł więcej niż przy wyborach samorządowych. Zastępca przewodniczącego obwodowej komisji dostanie 400 zł, a przewodniczący – 500 zł. Członkowie rejonowych komisji wyborczych mogą liczyć na 600 zł, a członkowie okręgowych komisji wyborczych – 1100 zł.

 

Źródło: PAP / Państwowa Komisja Wyborcza