Dziś jest: piątek, 21 lutego 2020 Imieniny: Eleonory, Lenki, Kiejstuta

Aktualności

"Nie trujcie nas!" konkurs o tematyce antysmogowej

Stowarzyszenie Zielony Imielin, Urząd Miasta Imielin oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na pracę plastyczną o tematyce antysmogowej.

 

Regulamin konkursu „NIE TRUJCIE NAS!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki udziału w konkursie na pracę graficzną, której celem jest prezentacja w sieci oraz w przestrzeni miejskiej problematyki zanieczyszczenia powietrza pochodzącego ze spalania słabej jakości węgla i śmieci w piecach domowych.

 2. Celem konkursu jest:

 • promowanie wizji zmian w zakresie ogrzewania w Imielinie, niosącej poprawę jakości powietrza i zdrowia obywateli,
 • poszerzenie świadomości ekologicznej, zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i wśród dorosłych mieszkańców Miasta Imielin,
 • zaangażowanie obywatelskie mieszkańców Imielina.
 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 2. Do konkursu można zgłaszać jedynie prace oryginalne, wcześniej niepublikowane.

 3. Do konkursu może przystąpić każdy uczeń i uczennica szkoły podstawowej i gimnazjum w Imielinie.

 4. Organizatorami konkursu są: Stowarzyszenie Zielony Imielin, Urząd Miasta Imielin oraz Miejskie Centrum Kultury w Imielinie. Patronem konkursu jest Burmistrz Miasta Imielin.

 5. Do oceny nadesłanych prac powołana zostanie Komisja Konkursowa.

 CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Regulamin konkursu ogłoszony zostanie do 10 marca 2019.

 2. Termin składania prac konkursowych: do 19 kwietnia 2019 w siedzibie Stowarzyszenia Zielony Imielin (Biblioteka Miejska, Imielińska 92).

 3. Ogłoszenie wyników podczas wernisażu wystawy pokonkursowej i przeglądu filmów.

 4. Zakończenie działań pokonkursowych przewiduje się do końca roku 2019.

 NAGRODY

 1. W obydwu kategoriach zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Praca nagrodzona I miejscem w kategorii PLAKAT zostanie opublikowana w przestrzeni miejskiej jesienią 2019r. Najlepsze prace w kategorii FILM zostaną opublikowane w sieci, m. in. na stronie www Stowarzyszenia Zielony Imielin.

 2. Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji plakatów II i III miejsca w przestrzeni miejskiej.

WYSTAWY

Organizator przewiduje prezentację wybranych prac na przeglądzie filmów oraz na wystawie pokonkursowej w Sokolni, w internecie, a jesienią w przestrzeni miejskiej Imielina na nośnikach miejskich, billboardach, plakatach, ulotkach i w internecie.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU

 1. Przystąpić do konkursu mogą uczniowie szkół: podstawowych oraz gimnazjalnych Miasta Imielin, którzy wykonają:

 • PLAKAT informujący o szkodliwości smogu;

 • FILM KRÓTKOMETRAŻOWY informujący o szkodliwości smogu.

PLAKAT – informacje szczegółowe:

 1. Zadanie przeznaczone dla uczestników indywidualnych: jeden plakat powinien mieć tylko jednego autora;

 2. Parametry techniczne PLAKATU: format A3 (42,0 cm x 29,7 cm), technika dowolna. PLAKAT powinien prezentować przekaz jednoznacznie antysmogowy i proekologiczny, opatrzony czytelnym hasłem: NIE TRUJCIE NAS!

 3. Jeżeli praca będzie wykonana cyfrowo, dodatkowo należy zapisać ją na płycie CD lub DVD w oryginalnej wielkości wydruku (skala 1:1), w formacie TIFF, JPG lub PDF i w rozdzielczości minimum 200 dpi i dołączyć do wydruku.

 4. Na odwrocie pracy należy przykleić metryczkę z opisem wg podanego niżej wzoru.

 5. Praca powinna zostać przekazana wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „NIE TRUJCIE NAS!” (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniem w zakresie praw autorskich rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do Konkursu „NIE TRUJCIE NAS!” (Załącznik nr 2);

 6. Prace należy składać do 19 kwietnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Zielony Imielin: Biblioteka Miejska, ul. Imielińska 92.

 7. prace niespełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone.

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY – informacje szczegółowe:

 1. Zadanie przeznaczone dla dwuosobowych zespołów;

 2. Film nie może trwać dłużej niż 2 minuty;

 3. Film powinien przekazywać informacje o szkodliwości smogu.

 4. Płyta z nagranym filmem powinna zostać zapakowana do koperty wraz z Oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do udziału w Konkursie „NIE TRUJCIE NAS!” (Załącznik nr 1) oraz Oświadczeniem w zakresie praw autorskich rodzica/opiekuna prawnego ucznia przystępującego do Konkursu „NIE TRUJCIE NAS!” (Załącznik nr 2);

 5. Zaklejone koperty z należy składać do 19 kwietnia 2019 r. w siedzibie Stowarzyszenia Zielony Imielin (Biblioteka Miejska, ul. Imielińska 92).

 6. prace niespełniające powyższych wymogów zostaną odrzucone.

Wyłonienie zwycięzców:

Komisja Konkursowa, której skład ustalą Organizatorzy Konkursu, wyłoni zwycięzców oceniając prace według poniższych kryteriów:

 • zgodność z tematyką konkursu;

 • oryginalność projektu;

 • wartość merytoryczna, edukacyjna i estetyczna prac;

 • wpisywanie się w kontekst regionalny.

PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać tylko prace wykonane samodzielnie, do których przysługują im autorskie prawa osobiste oraz całość autorskich praw majątkowych i prawa zależne.

 2. Uczestnik, jako autor pracy, nie może tym utworem naruszać prawa do wizerunku, ani innych praw osób trzecich, za co ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność, także w razie roszczeń do Organizatora w związku z wykorzystaniem pracy w sposób opisany w Regulaminie.

 3. Uczestnik niniejszego konkursu wyraża zgodę na modyfikację swoich prac, celem dostosowania ich do formatu nośnika i warunków emisji.

 4. Z chwilą zgłoszenia pracy do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego głosu i wizerunku oraz na nieodpłatne przeniesienia na Organizatorów praw autorskich do korzystania z pracy poprzez:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie plakatu dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, na dowolnych nośnikach, bez ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, wprowadzanie do pamięci komputera,

 • publiczne wyświetlanie, odtwarzanie, udostępnianie pracy oraz nadawanie i reemitowanie, także w sieciach komputerowych,

 • wprowadzenie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo jego kopii,

 • zamieszczanie w wydawnictwach drukowanych lub multimedialnych oraz w dowolnych publikacjach, w tym w materiałach edukacyjnych,

 • wykorzystanie dla celów upowszechniania tematyki konkursu, dla celów edukacyjnych i reklamowych,

 • prawo do korzystania i zezwalania na korzystanie z utworów zależnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prace nienagrodzone i niewybrane na wystawy pokonkursowe będą przechowywane przez Organizatora przez dwa miesiące licząc od daty zakończenia Konkursu. Po upływie tego okresu prace zostaną zniszczone.

 2. Prace wybrane będą przechowywane bezterminowo.

 3. Regulamin konkursu wraz z załącznikami jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

do pobrania :

regulamin konkursu w wersji pdf

załacznik nr 1 :OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA, PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE „NIE TRUJCIE NAS!”

załacznik nr 2 :OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO UCZNIA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO UDZIAŁU W KONKURSIE „NIE TRUJCIE NAS!”