Dziś jest: poniedziałek, 26 sierpnia 2019 Imieniny: Ireneusza, Konstantego, Marii

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

 

Imielin, dnia 23 stycznia 2019 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.4.2019

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994 z późn.zm.) zwołuję w dniu 30 stycznia 2019 roku o godz. 15:00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin, z proponowanym następującym porządkiem obrad:

 

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 18 grudnia 2018 roku.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Plan pracy Rady Miasta Imielin na 2019 rok.

6) Plany pracy stałych komisji Rady Miasta Imielin na 2019 rok:

- projekt uchwały Rady Miasta wnoszony przez Komisję Rewizyjną w sprawie zatwierdzenia Planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

- Plan pracy Komisji Budżetu, Gospodarki i Rozwoju na 2019 rok,

- Plan pracy Komisji Polityki Społecznej i Bezpieczeństwa na 2019 rok.

7) Informacja dotycząca realizacji uchwał Rady Miasta Imielin, podjętych w 2018 roku.

8) Plan robót inwestycyjno-remontowych na kadencję, lata 2019-2023.

9) Projekty uchwał wnoszone przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Miasta Imielin na lata 2019-2021,

b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2026,

c) w sprawie zmian budżetu miasta na 2019 rok,

d) w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

10) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

11) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

12) Sprawy bieżące Rady Miasta.

13) Zamknięcie Sesji.

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

Tadeusz Hericht