Dziś jest: środa, 26 czerwca 2019 Imieniny: Jana, Pauliny, Rudolfiny

Aktualności

Ogłoszenie o Sesji Rady Miasta Imielin

Imielin, dnia 03 października 2018 roku.

Rada Miasta Imielin

RM.0002.47.2018

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994 z późn. zm.) z w o ł u j ę w dniu 10 października 2018 r. o godz. 16 15 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Imielin, Zwyczajną Sesję Rady Miasta Imielin z proponowanym następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie Sesji.

2) Zatwierdzenie porządku obrad.

3) Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Miasta Imielin z dnia 26 września 2018 r.

4) Informacja na temat pracy Komisji w okresie międzysesyjnym.

5) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.

6) Ustalenie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.

7) Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok: - projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019.

8) Projekt uchwały wnoszony przez Burmistrza Miasta:

a) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków dla miasta Imielin.

9) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.

10) Interpelacje i wolne wnioski Radnych.

11) Sprawy bieżące Rady Miasta.

12) Podsumowanie kadencji Rady Miasta Imielin w latach 2014-2018.

13) Zamknięcie Sesji.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Imielin

(-) Tomasz Lamik