Dziś jest: sobota, 25 maja 2024 Imieniny: Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny

Aktualności

Ogłoszenie o składaniu wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na 2018 rok

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wnioski o przyznanie na rok 2018 stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym należy składać do dnia 30 listopada 2017 roku.

Stypendia zostaną przyznane na zasadach i w trybie określonym w Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych Miasta Imielin.

O stypendium mogą się ubiegać mieszkańcy Imielina, którzy nie ukończyli 25 roku życia i spełnią kryteria określone w wyżej wymienionej Uchwale Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku :

- w załączniku Nr 1 WYKAZ DYSCYPLIN SPORTOWYCH

- w załączniku Nr 2 ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH MIASTA IMIELIN

Stypendium na 2018 rok jest przyznawane na podstawie wyników sportowych uzyskanych przez zawodnika w roku poprzedzającym rok przyznania stypendium (tj. z 2017 roku).

Wnioski o stypendium na 2018 rok należy składać w Urzędzie Miasta Imielin w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku /druk wniosku dostępny jest na stronie www.imielin.pl 

Bliższych informacji udziela Referat EZKS (pok. 34, lub 36) telefon 32 22 54 136.

 

Burmistrz Miasta Imielin

Jan Chwiędacz

 

 

Wniosek o przyznanie stypendium sportowego na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIX/253/2014 Rady Miasta Imielin z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Miasta Imielin