Dziś jest: sobota, 01 października 2022 Imieniny: Heloizy, Igora, Remigiusza

Aktualności

Informacja MOPS - nowy okres zasiłkowy 500+

Od 1 sierpnia 2017 r. rozpoczyna się termin składania wniosków o świadczenie wychowawcze z rządowego Programu "Rodzina 500+". To także czas składania wniosków na fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzinne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze.

Wnioski mogą być składane on-line (przez bankowość elektroniczną, portal Empatia, ePUAP,  PUE ZUS), za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz osobiście w siedzibie MOPS przy ul. Imielińskiej 87

 

Informacja o nowym okresie zasiłkowym 2017/2018

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+, ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY:

 

Termin składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018:

- świadczenie wychowawcze (500+) od 1 sierpnia 2017 r.

- fundusz alimentacyjny od 1 sierpnia 2017 r.

- zasiłek rodzinny od 1 sierpnia 2017 r.

- specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 sierpnia 2017 r.

 

Terminy rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń:

Świadczenie wychowawcze (500+), fundusz alimentacyjny:

- złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 października,

- złożone od 1 do 30 września ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,

- złożone od 1 do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,

- złożone od 1 do 30 listopada do ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 stycznia,

- złożone od 1 do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 28 lutego.

Świadczenia rodzinne:

- złożone do 31 sierpnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 30 listopada,

- złożone od 1 września do 31 października ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do 31 grudnia,

- złożone od 1 listopada do 31 grudnia ustalenie prawa i wypłata świadczeń nastąpi do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Osoby samotnie wychowujące dziecko

W nowym okresie zasiłkowym 2017/2018 świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny oraz jednorazowa zapomoga nie będą przysługiwać osobie samotnie wychowującej dziecko, jeżeli nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje,

- ojciec dziecka jest nieznany,

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Osoba samotnie wychowująca dziecko, której prawo do w/w świadczeń uzależnione jest od ustalenia na rzecz tego dziecka od jego rodzica świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczeń i nie dołączy do wniosku tytułu wykonawczego, podmiot realizujący świadczenia przyjmuje wniosek i wyznacza termin 3 miesięcy na jego dostarczenie. W przypadku dostarczenia tytułu wykonawczego w wyznaczonym terminie, świadczenia przysługują od miesiąca złożenia wniosku, jeżeli spełnione są pozostałe warunki uprawniające do świadczeń. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia.

 

Nowe wzory wniosków o świadczenie wychowawcze dostępne do pobrania: TUTAJ

 

 

Dopłata do przejazdów w sieci MZK dzieci i młodzieży uprawnionej do zasiłku rodzinnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Imielinie informuje że, z dniem 1 września na podstawie międzygminnego porozumienia o organizacji transportu publicznego dzieci i młodzież uprawniona do zasiłku rodzinnego może ubiegać się o bilety imienne D-2 z dopłatą na przejazdy w całej sieci MZK (za wyjątkiem linii przyśpieszonych). Podstawą do korzystania z dopłat do przejazdów jest zaświadczenie wydane przez MOPS, potwierdzające uprawnienia dziecka do zasiłku rodzinnego.

 

Wiecej informacji o Programie  Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej